Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 17 września 2020 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639.

 

Przepisy ustawy wskazują branżowo przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać:

 • ze świadczenia postojowego (dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni).

 • dodatkowego świadczenia postojowego (przedsiębiorcy, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest: transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków)

 • ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020. Dotyczy płatników sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według.

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

 

 1. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.11.A., czyli agenci turystyczni. mają prawo do świadczenia postojowego, jeśli spełniają poniższe warunki:
 • pozarolniczą działalność gospodarczej rozpoczęli przed 1 kwietnia 2020 r.,
 • zamieszkują na terytorium RP i mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,
 • mieli przestój w prowadzeniu powyższej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Wysokość świadczenia postojowego przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym w 2020 r., ale nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie.

 

 1. Przewodnicy turystyczni, czyli przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A będą mieli prawo do świadczenia postojowego, jeśli spełniają poniższe warunki:

 • zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP,

 • odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19,

 • zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r.,

 • działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

 

Dodatkowe świadczenie postojowe.

 

Jeśli przeważającą działalności są prace oznaczone kodami PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, można ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe. Warunki, który muszą być spełnione:

 • uzyskany przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, musi być niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 • wcześniejsze skorzystanie ze świadczenia postojowego (co najmniej jednego).

 

Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie. Zwolnienie z obowiązku opłacania ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

 

Płatnicy z branży turystycznej, hotelarskiej, organizacji i obsługi konferencji, wystaw i targów mogą ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek (za miesiąc lipiec, sierpień i wrzesień 2020r.):

 • na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 • na Fundusz Pracy,

 • Fundusz Solidarnościowy,

 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych

 

Powyższe zwolnienie dotyczy przedsiębiorców, którzy jako przeważający rodzaj działalności, prowadzili działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, jeśli:

 • byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r.

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

 • deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br.,

 • wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br.

 

Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.

 

 

Tabela "Wykaz kodów według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007"

 

Forma wsparcia Tarcza 5.0

PKD

Rodzaj działalności

Świadczenie postojowe

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

Świadczenie postojowe

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Dodatkowe świadczenie postojowe

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Dodatkowe świadczenie postojowe

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dodatkowe świadczenie postojowe

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Dodatkowe świadczenie postojowe

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Dodatkowe świadczenie postojowe

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Dodatkowe świadczenie postojowe

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dodatkowe świadczenie postojowe

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Zwolnienie ze składek

49.39.Z

Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Zwolnienie ze składek

55.10.Z

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Zwolnienie ze składek

77.39.Z

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zwolnienie ze składek

79.11.A

Działalność agentów turystycznych

Zwolnienie ze składek

79.90.A

Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

Zwolnienie ze składek

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Zwolnienie ze składek

90.01.Z

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Zwolnienie ze składek

90.02.Z

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

Zwolnienie ze składek

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Zwolnienie ze składek

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Zwolnienie ze składek

93.29.Z

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Tarcza 5.0 to tarcza branżowa. Co musisz wiedzieć

03 października 2020
PRODUKCJA A MAGAZYN

Od 15 października 2020, czyli po 21 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie Tarcza 5.0. Od tego dnia będzie można wnioskować o wsparcie na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.