Regulamin Promocji

„Miesiąc bezpłatnego mOrganizera”

 

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego

mBank określającego zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:

„Operator”) usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”), Operator ustala Regulamin Promocji „Miesiąc bezpłatnego mOrganizera” (zwanej dalej Promocją).

2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie Operatora pod adresem: morganizerfinansow.pl

3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz poniżej:

   1. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy Regulamin Promocji;

   2. Promocja - oznacza akcję marketingową opisaną Regulaminem Promocji;

 

§2 Zasady Promocji

1. Z Promocji korzystać mogą Użytkownicy, którzy w okresie od 08.08.2019 r. do 24.11.2019 r. nie wystawiali faktur sprzedaży ani nie rejestrowali dokumentów kosztowych ani nie zatwierdzali deklaracji podatkowych w Serwisie CashDirector. 

2. W ramach Promocji Użytkownicy uzyskują miesiąc bezpłatnego dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu mOrganizer finansów.

3. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaakceptowanie regulaminu Promocji i aktywacja promocji w Serwisie CashDirector lub poprzez link przesłany wiadomością email z potwierdzeniem kodem wysłanym wiadomością SMS.

4. Po upływie czasu trwania Promocji, w przypadku nie wybrania przez Użytkownika żadnego z modułów funkcjonalności Serwisu w ramach Pakietu mOrganizer, konto zostanie przekształcone w bezpłatny Pakiet Fakturowanie.

5. W przypadku pytań lub wątpliwości CashDirector udostępnia skrzynkę mailową: [email protected]

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.

 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.

3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez Użytkowników przed taką zmianą.

 

§5 Postanowienia końcowe

1. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.

2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 24.11.2019 r.

3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

Pobierz Regulamin

Pobierz Aneks

Aneks do regulamin dot. warunków przedłużenia promocji

„mOrganizer - Monitoring Płatności popularyzacja”

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank określającego zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Operator”) usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”), Operator ustala Regulamin Promocji „mOrganizer - Monitoring Płatności popularyzacja” (zwanej dalej Promocją).

2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie Operatora pod adresem: morganizerfinansow.pl

3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz poniżej:

1. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy Regulamin Promocji;

2. Promocja - oznacza akcję marketingową opisaną Regulaminem Promocji;

 

§2 Zasady Promocji

1. Z Promocji mogą korzystać Użytkownicy, którzy korzystali z jednej z promocji takich jak “mOrganizer aktywacja”, „mOrganizer - Monitoring Płatności popularyzacja”, „mOrganizer – Moje Koszty - popularyzacja”, „mOrganizer – Moja Księgowość - popularyzacja”, „mOrganizer – wsparcie biznesu”, która to promocja zakończyła/zakończy się w okresie pomiędzy 1.07.2020 r. a 31.12.2020 r.

 

2. W ramach Promocji wyżej wskazani Użytkownicy uzyskują ponowny automatyczny dostęp, przez rok od uruchomienia

do Pakietu mOrganizer finansów w cenie 45 PLN miesięcznie netto lub Funkcjonalności Monitoring płatności w cenie 25 PLN miesięcznie netto

 

3. Po upływie czasu trwania Promocji, cena dalszego korzystania z Pakietu mOrganizer finansów lub poszczególnych Funkcjonalności tego Pakietu będzie zgodna z Tabelą Opłat. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Pakietu mOrganizer finansów lub jego poszczególnych Funkcjonalności (dezaktywacja z końcem danego miesiąca) lub będzie mógł skorzystać z nowej promocji.

 

 

4. W przypadku pytań lub wątpliwości CashDirector udostępnia skrzynkę mailową: [email protected]

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.

 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.

3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez Użytkowników przed taką zmianą.

 

§5 Postanowienia końcowe

1. Z Promocji można skorzystać do dnia 31.12.2020.

2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 24.11.2020 r.

3. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

 

 

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60