Regulamin Promocji

„mOrganizer - Monitoring Płatności popularyzacja”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego

mBank określającego zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej:

„Operator”) usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”),

Operator ustala Regulamin Promocji „mOrganizer - Monitoring Płatności popularyzacja” (zwanej dalej Promocją).

2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie Operatora pod adresem: morganizerfinansow.pl

3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz poniżej:

   1. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy Regulamin Promocji;

   2. Promocja - oznacza akcję marketingową opisaną Regulaminem Promocji;

 

§2 Zasady Promocji

1. Z Promocji korzystać mogą Użytkownicy, którzy w okresie od 01.07.2019 r. do 24.11.2019 r.

wystawili więcej niż 10 faktur sprzedaży w Serwisie CashDirector.

2. W ramach Promocji Użytkownicy uzyskują 12 miesięcy dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu mOrganizer finansów za cenę 45 PLN miesięcznie netto lub do modułu Monitoring Płatności za cenę 25 PLN netto miesięcznie.

3. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaakceptowanie regulaminu Promocji i aktywacja promocji w Serwisie CashDirector. Aktywacja może też zostać dokonane przez link przesłany wiadomością email z potwierdzeniem kodem wysłanym wiadomością SMS.

4. Po upływie czasu trwania Promocji, cena dalszego korzystania z pakietu mOrganizer finansów będzie zgodna z Tabelą Opłat. Użytkownik będzie mógł w każdej chwili zrezygnować z korzystania z pakietu mOrganizer finansów (dezaktywacja z końcem danego miesiąca) lub będzie mógł skorzystać z nowej promocji.

5. W przypadku pytań lub wątpliwości CashDirector udostępnia skrzynkę mailową: [email protected]

6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.

 

§3 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.

3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.

2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez Użytkowników przed taką zmianą. 

 

§5 Postanowienia końcowe

1. Z Promocji można skorzystać do dnia 31.12.2019.

2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 24.11.2019 r.

3. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

Pobierz PDF

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60