Regulamin Promocji "3 miesiące mKsięgowości Komfort na start"

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu Superksiegowa.pl dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank określającego zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Operator”) usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”), Operator ustala Regulamin Promocji „3 miesiące mKsięgowości na start”.
 2. Regulamin Serwisu dostępny jest pod adresem: https://www.mbank.pl/pdf/pdf-firmy/regulamin-serwisu-superksiegowa-pl-dostepnego-w-ramach-serwisu-transakcyjnego-mbanku-sa-od-28-05-2018.pdf
 3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz poniżej:
  1. Operator - oznacza Spółkę CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, o kapitale zakładowym 11.300.003,- zł, opłaconym w całości.
  2. mBank – oznacza mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, o kapitale zakładowym 169.248.488,- zł opłaconym w całości.
  3. Regulamin Promocji – oznacza niniejszy Regulamin Promocji
   „3 miesiące mKsięgowości na start”.
  4. Promocja – oznacza akcję marketingową Promocja „3 miesiące mKsięgowości Komfort na start” opisaną w Regulamine Promocji.
  5. Czas trwania promocji – oznacza okres od dnia 15 lutego 2019 r. do końca dnia 28 lutego 2019 r., w którym Uczestnik jest uprawniony przystąpić do Promocji.
  6. Uczestnik Promocji – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, który w chwili przystąpienia do Promocji spełnia łącznie następujące warunki:
 1. posiada rachunek bankowy w mBanku, związany z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej,
 1. posiada konto w systemie mKsięgowość, ale nie korzysta z płatnych funkcjonalności i usług oferowanych za jego pośrednictwem serwisu,
 2. prowadzi księgowość w formie Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ryczałtu Ewidencjonowanego.
  1. Biuro Rachunkowe - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego świadczącego usługi księgowe, który zawarł z Operatorem umowę o współpracy oraz któremu nadano Certyfikat OSCBR.
  2. Certyfikat OSCBR – oznacza dokument potwierdzający przejście przez BR procesu certyfikacji oraz utrzymywanie standardu obsługi księgowej wymaganego dla BR działających w ramach OSCBR.
  3. OSCBR - oznacza Ogólnopolską Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zarządzaną przez Operatora, która zrzesza niezależne bura rachunkowe posiadające Certyfikat OSCBR.

 

 

§2 Zasady Promocji

 1. Do Promocji można przystąpić w okresie od dnia 28 marca 2019 r. do końca dnia 3 kwietnia 2019 r.
 2. W ramach Promocji Uczestnik ma prawo do korzystania z usług księgowych w pakiecie Komfort przez okres 3 (trzech) kolejnych miesięcy za wynagrodzeniem promocyjnym wynoszącym netto 30,00 zł miesięcznie („Cena Promocyjna”).
 3. Szczegółowy zakres usług w ramach pakietu Komfort znajduje się na stronie: https://www.mbank.pl/firmy/ksiegowosc/komfort/
 4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaakceptowanie Regulaminu Promocji.
 5. Warunkiem naliczenia Ceny Promocyjnej jest:
  1. podpisanie umowy na usługi księgowe w pakiecie Komfort w Czasie trwania promocji.
  2. w okresie trwania promocji dokonywania zapłat ZUS przez funkcjonalność zapłać/dodaj do koszyka, znajdującą się w zakładce: Stan Biznesu / Komu ja zalegam w miesiącach obowiązywania Ceny Promocyjnej.
 6. Dla pytań i wątpliwości oraz zgłoszeń usprawnień SuperKsięgowa udostępnia skrzynkę mailową: [email protected]
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.
 8. Z Promocji skorzystać może Uczestnik, którzy spełnił wskazane w niniejszym Regulaminie warunki.

 

§3 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie na adres Operatora, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

 1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie internetowej mksiegowosc.pl oraz w siedzibie Operatora.
 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez Użytkowników przed taką zmianą.

 

 

§5 Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.
 2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 28.03.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.