Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

1. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres mail) będą przetwarzane w celu: a. wykonania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b. niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w szczególności: marketingu produktów własnych, prowadzenia akcji marketingowych przesyłania informacji o działalności Administratora, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000424600.

 

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane: -bezpośrednia od Pani/Pana, -w ramach wykonania umowy.

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody, w przypadku jej udzielenia.

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy i podmioty którym Administrator powierzył lub zlecił przetwarzanie danych.

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą być poddawane profilowaniu.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

9. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, prosimy o kontakt pod nr tel. 668 465 054.

Polityka prywatności