Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60

 

Regulamin
serwisu CashDirector

dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A.,
w Pakietach: Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort

i mKsięgowość Premium

 

Obowiązuje od dnia 20.11.2020

Spis treści

I. Postanowienia ogólne. 2

II. Definicje. 2

III. Dostępność Usług. 5

IV. Rodzaj i zakres Usług. 6

V. Faktury elektroniczne Użytkownika. 9

VI. Wyłączenia. 9

VII. Warunki techniczne. 10

VIII. Zasady bezpieczeństwa. 10

IX. Dostęp do Serwisu. 11

X. Zawarcie, zmiana, zawieszenie i rozwiązanie umowy. 11

XI. Obowiązki Użytkownika. 15

XII. Obowiązki Operatora. 17

XIII. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych. 17

XIV. Opłaty i ich wnoszenie/faktury. 20

XV. Korespondencja/Powiadomienia. 21

XVI. Zasady odpowiedzialności 22

XVII. Postępowanie reklamacyjne / informacje o nieprawidłowościach. 23

XVIII. Ochrona praw własności intelektualnej 23

XIX. Zmiany Regulaminu. 24

XX. Automatyczna zmiana Pakietów.. 24

XXI. Postanowienia końcowe. 25

Załącznik 1 – Zakres usług i obowiązków Stron w ramach Pakietu mKsięgowość Komfort i Pakietu mKsięgowość Premium. 26

Załącznik 2 – Tabela Opłat 31

 

 

 

 

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 6 lutego 2020 r. , Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późniejszymi zmianami) CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”).
 2. Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. usług drogą elektroniczną, a w szczególności za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie po zalogowaniu się poprzez zakładkę „Mój Biznes” dostępną w Serwisie Transakcyjnym mBank.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług oferowanych przez Serwis, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.
 4. Złożenie przez Użytkownika Wniosku o aktywację wybranego Pakietu stanowi ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. z dnia 16 maja 2019 r. Dz.U. 2019  Nr 1145 z późniejszymi zmianami) (dalej: „Kodeks cywilny”) złożoną Operatorowi. Akceptacja oferty przez Operatora następuje poprzez aktywację funkcjonalności wybranego Pakietu dostępnej poprzez zakładkę o nazwie „Mój Biznes” w Serwisie Transakcyjnym. W chwili, gdy Użytkownik otrzyma wiadomość email od Operatora informującą o aktywacji funkcjonalności wybranego Pakietu, strony poczytują, że oświadczenie o przyjęciu oferty przez Operatora dotarło do Użytkownika i umowa została zawarta, na zasadach wskazanych we Wniosku, którego integralną część stanowi Regulamin.
 5. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu stanowią własność Operatora lub zostały udostępnione na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z dnia 6 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późniejszymi  zmianami) (dalej: „Prawo autorskie”).

 

II. Definicje

Abonament – oznacza kwotę wynagrodzenia wynikającą z Tabeli Opłat - należną Operatorowi za dany okres rozliczeniowy, za udostępnienie Użytkownikowi funkcjonalności Pakietu lub świadczenie usług księgowych, w tym także abonament z uwzględnieniem zniżek i promocji przyznawany na zasadach wynikających z odrębnych regulaminów. Abonament oznacza również kwotę wynagrodzenia wynikającą z Tabeli Opłat - należną BR za dany okres rozliczeniowy, za świadczenie usług księgowych.

 

Adres e-mail Użytkownika – oznacza adres e-mail podany podczas składania Wniosku (aktualizowany w trakcie obowiązywania umowy).

 

Agent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną działająca w imieniu mBank i na jego rzecz, na podstawie i w granicach udzielonego przez mBank pełnomocnictwa, u którego Użytkownik może złożyć Wniosek.

 

BR - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego świadczącego usługi księgowe, który zawarł z Operatorem umowę o współpracy oraz któremu nadano Certyfikat OSCBR.

Certyfikat OSCBR oznacza dokument potwierdzający przejście przez BR procesu certyfikacji oraz utrzymywanie standardu obsługi księgowej wymaganego od BR działających w ramach OSCBR.

 

Dzień Roboczy – oznacza każdy dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Ekspert księgowy – oznacza bezpłatną usługę konsultacyjną dostępną w Pakiecie Fakturowanie i mOrganizer finansów , realizowaną przez księgową/księgowego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00. Usługa polega na udzieleniu odpowiedzi drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty e-mail lub komunikatora Messenger na zapytania dotyczące możliwości odliczenia podstawowych kosztów, między innymi kosztów związanych z prowadzoną działalnością, takich jak: koszty zakupu i użytkowania samochodu, koszty zakupu i rozliczenia użytkowania lokalu, koszty podróży służbowych, koszty zakupu towarów oraz zasady amortyzacji wskazanych środków trwałych ; ponadto stosowania odpowiednich stawek VAT w Polsce dla wskazanych produktów/usług, zasad zakupu i fiskalizacji kas fiskalnych, doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania podatku dochodowego, udzielanie informacji w zakresie rejestracji do podatku VAT, udzielanie informacji w zakresie sposobu wprowadzania dokumentów do Serwisu.

 

Ekspert księgowy nie obejmuje doradztwa podatkowego, ani odpowiedzi na zapytania w zakresie: optymalizacji podatkowej, zakupu usług i towarów spoza Polski, zmiany formy prowadzania działalności, zakupu lub sprzedaży nieruchomości, transakcji dotyczących rozliczeń podatkowych poza podatkiem PIT i VAT. Usługa nie obejmuje również kwalifikacji skomplikowanych zdarzeń gospodarczych, w stosunku co do których występuje niejednolite orzecznictwo sądów lub organów podatkowych lub których zasada rozliczeń wymaga dokładnej analizy lub powołania się na przepisy obowiązujące poza Polską; ponadto rozliczeń i kwalifikacji zdarzeń związanych z wirtualnymi walutami. Usługa nie obejmuje także występowania do organów administracji w celu uzyskania jakiegokolwiek: rozstrzygnięcia, decyzji, stanowiska, odpowiedzi na pytania, interpretacji przepisów prawa. Usługa nie obejmuje pomocy w zakresie technicznej obsługi Serwisu.

 

Fakturowanie – oznacza Pakiet bezpłatny pozwalający na korzystanie z funkcjonalności Fakturowanie. Do bezpłatnego Pakietu Fakturowanie można zamówić płatne dodatki rozszerzające jego funkcjonalność lub zapewniające świadczenie Usług przez Operatora lub BR.

 

INBOX – oznacza Pakiet bezpłatny pozwalający na korzystanie z funkcjonalności INBOX. Do bezpłatnego Pakietu INBOX można zamówić płatne dodatki rozszerzające jego funkcjonalność lub zapewniające świadczenie Usług przez Operatora lub BR.

 

Funkcjonalność – oznacza rodzaj Usługi elektronicznej w postaci funkcji Serwisu umożliwiającej Użytkownikowi tworzenie oraz przetwarzanie dokumentów i danych Użytkownika.

 

mBank – oznacza mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 5260215088 oraz numer REGON 001254524, o kapitale zakładowym w wysokości 169.401.468,00,- zł wpłaconym w całości.

 

mOrganizer finansów –  oznacza Pakiet płatny pozwalający na korzystanie z wszystkich lub wybranych Funkcjonalności Serwisu: Monitoring płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość. Do Pakietu mOrganizer finansów można zamówić płatne dodatki rozszerzające jego funkcjonalność lub zapewniające świadczenie Usług przez Operatora lub przez BR.

 

mKsięgowość Komfort – oznacza Pakiet płatny pozwalający na korzystanie z Funkcjonalności Moja księgowość Pakietu mOrganizer finansów oraz zawierający usługi księgowe świadczone przez Operatora lub BR; szczegóły dotyczące korzystania z Pakietu mKsięgowość Komfort oraz zakres czynności Operatora lub BR w ramach obsługi księgowej, zostały opisane w Załączniku nr 1.

 

mKsięgowość Premium – oznacza Pakiet płatny pozwalający na korzystanie pełnej Funkcjonalności Pakietu mOrganizer finansów oraz zawierający usługi księgowe świadczone przez Operatora lub BR; szczegóły dotyczące korzystania z Pakietu mKsięgowość Premium oraz zakres czynności Operatora lub BR w ramach obsługi księgowej, zostały opisane w Załączniku nr 1.

 

Okres rozliczeniowy – oznacza miesiąc kalendarzowy.

    

Operator – oznacza Spółkę CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424600, NIP: 5222885734, o kapitale zakładowym 14 784 247 zł.

 

OSCBR – oznacza Ogólnopolską Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych, zarządzaną przez Operatora, która zrzesza niezależne bura rachunkowe posiadające Certyfikat OSCBR.

 

Pakiet – oznacza dostępną dla Użytkownika po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie, modyfikację i przesyłanie danych Użytkownika, z dostępem do wszystkich albo tylko niektórych Funkcjonalności Serwisu.

 

Pierwszy okres rozliczeniowy – oznacza okres od pierwszego dnia po upływie okresu promocji lub od dnia podpisania Wniosku, przy czym w stosunku do Użytkowników, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą, nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ,do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego

 

Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami, który stanowi integralną część Wniosku, na dzień złożenia tego Wniosku przez Użytkownika, a następnie umowy stron.

 

Serwis – oznacza Serwis internetowy CashDirector dostępny pod adresem określonym w punkcie I.2 Regulaminu, umożliwiający korzystanie drogą elektroniczną z usług informatycznych, o których mowa w punkcie IV Regulaminu.

 

Serwis Transakcyjny – oznacza system informatyczny mBank, w którym dokonywane są transakcje bankowe z udziałem Użytkowników.

 

Tabela Opłat – oznacza informację o wysokości wynagrodzenia za poszczególne Usługi świadczone za pomocą Serwisu, wyspecyfikowane w załączniku nr 2.

 

Usługa – oznacza usługę informatyczną lub księgową świadczoną drogą elektroniczną przez Operatora lub usługę księgową świadczoną przez BR za pomocą Serwisu polegającą na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w celu ich przetworzenia przez Operatora na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późniejszymi  zmianami).

 

Usługa Zintegrowana – oznacza łączne korzystanie z Serwisu i Serwisu Transakcyjnego wraz z korzystaniem z funkcji eksportu i importu danych pomiędzy wyżej wymienionymi Serwisami.

 

Użytkownik – oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, posiadającego rachunek bankowy w mBanku, związany z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej, który zawarł z Operatorem umowę o świadczenie Usług w zakresie jednego z Pakietów.

 

Wniosek – oznacza ofertę Użytkownika zawarcia umowy z Operatorem na świadczenie Usług na zasadach opisanych w Regulaminie aktualnym na dzień złożenia Wniosku.

 

Wstrzymanie się ze świadczeniem Usług – oznacza zablokowanie możliwości korzystania z Funkcjonalności wybranego Pakietu, dostępnych wcześniej przez zakładkę Mój Biznes w Serwisie Transakcyjnym, a dla Użytkowników Pakietu mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium również wstrzymanie się przez Operatora lub BR od świadczenia usług księgowych z wyjątkiem składanie przez Operatora lub BR deklaracji zerowych (deklaracje wykazujące w odpowiednich pozycjach wartość „0”).

 

Załączniki – oznacza załączniki do Regulaminu wskazane w treści Regulaminu.

 

III. Dostępność Usług

 1. Z poszczególnych Funkcjonalności mogą korzystać różne grupy Użytkowników.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu i posiadając dostęp do odpowiedniego Pakietu, z Funkcjonalności mogą korzystać Użytkownicy zobowiązani do prowadzenia ewidencji księgowej w formie PKPIR lub ryczałtu ewidencjonowanego, będący:
 • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. z dnia 11 czerwca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292z późniejszymi zmianami) w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, lub
 • spółką cywilną osób fizycznych, lub
 • spółką jawną osób fizycznych, lub
 • spółką partnerską, przy założeniu, że przychody netto ze sprzedaży Użytkownika za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej co najmniej 2.000.000,- Euro zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. z dnia 17 stycznia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późniejszymi zmianami).

IV. Rodzaj i zakres Usług

 1. Operator, po zawarciu umowy, o której mowa w pkt I. 4, zobowiązuje się do świadczenia drogą elektroniczną usług związanych z tworzeniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, przechowywaniem obrazów dokumentów i danych Użytkownika wprowadzonych do Serwisu, które związane są wyłącznie z prowadzoną działalnością gospodarczą Użytkownika lub do świadczenia usługi księgowej na zasadach opisanych w Regulaminie, na warunkach i w zakresie opisanym w definicji Pakietu. W celu sprawnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, Użytkownik Pakietu Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium ma możliwość nieodpłatnego kontaktowania się z osobami udzielającymi pomocy technicznej oraz instrukcji w zakresie obsługi Serwisu. Natomiast pomoc merytoryczna w postaci usługi Eksperta księgowego dostępna jest nieodpłatnie dla Użytkowników Pakietu  Fakturowanie i mOrganizer finansów.
 2. Funkcjonalność „Fakturowanie” obejmuje:
 • listę faktur sprzedaży,
 • wystawianie faktur sprzedaży, w tym walutowych,
 • wystawianie faktur zaliczkowych,
 • wystawianie faktur proforma i dowodów wewnętrznych,
 • wystawianie duplikatów,
 • wystawianie faktur korygujących
 • definiowanie wzorców faktur cyklicznych;
 • generowanie faktur w postaci plików PDF;
 • wysyłanie plików PDF pocztą e-mail;
 • dodawanie i edycję danych kontrahentów;
 • automatyczne pobieranie danych kontrahentów krajowych z bazy GUS.
 • indywidualizacja wydruku faktury:
  1. dodawanie loga do faktury,
  2. dodawanie reklamy do faktury w formie podkładu PDF,
  3. zmiana kolorów wybranych elementów,
 • generowanie pliku JPK FA;
 • możliwość definiowania schematu numerowania faktur zgodnie z dostępnym wzorcem modułów numeracji;
 • wystawianie faktur rozliczających zaliczkę;
 • wystawianie faktury sprzedaży na podstawie faktury proforma.
 1. Funkcjonalność „INBOX” obejmuje:
 • możliwość wgrania skanów dokumentów, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA;
 • możliwość wysłania plików PDF dokumentów na zdefiniowany w systemie adres email, które następnie pokażą się w zakładce DO ZATWIERDZENIA;
 • możliwość wykonania zdjęć aplikacją mobilną, które pokażą się następnie w zakładce DO ZATWIERDZENIA;
 • przeglądanie skanów dokumentów w zakładce DO ZATWIERDZENIA, z możliwością ich kategoryzacji jako FAKTURY lub jako INNE;
 • wprowadzanie dokumentów na podstawie skanów (dostępne dla Pakietów innych niż mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium)
 • przeglądanie skanów dokumentów zaklasyfikowanych jako INNE w zakładce INNE
 • możliwość zaproszenia księgowej/księgowego (ustawienia -> Moja Księgowa)
 • dostęp dla księgowej do skanów dokumentów za pomocą danych autoryzacyjnych zdefiniowanych podczas akceptowania przez księgową/księgowego zaproszenia z możliwością pobrania skanów do księgowania w innym systemie księgowym
 1. Funkcjonalność „Monitoring płatności” obejmuje:
 • podsumowanie należności z podziałem na grupy według przeterminowania zapłat;
 • przeglądanie zestawienia niezapłaconych faktur sprzedaży;
 • wysyłanie monitów pocztą email;
 • wysyłanie monitów przez SMS;
 • wysyłanie wezwań do zapłaty pocztą email;
 • przeglądanie historii operacji;
 • oznaczanie faktur jako zapłaconych;
 • łączenie faktur sprzedaży (automatyczne i ręczne) z przychodzącymi operacjami bankowymi;
 1. Funkcjonalność „Moje koszty” obejmuje:
 • możliwość przesyłania do systemu plików PDF zawierających obrazy faktur kosztowych
  1. aplikacją mobilną CashDirector (Android);
  2. przez wiadomości email wysłaną na wskazane w ustawieniach konto email;
  3. poprzez ręczny wgranie plików do systemu;
 • przeglądanie plików PDF/skanów i ich kwalifikacja jako faktura lub inne;
 • ręczne ewidencjonowanie dokumentów zakupowych, za pomocą zdefiniowanych szablonów, w tym m.in.
 1. faktur w walucie PLN;
 2. faktur zaliczkowych
 3. faktur korygujących
 4. faktur rozliczających zaliczkę,
 5. faktur w walutach obcych;
 6. paragonów;
 7. rachunków;
 8. dowodów wewnętrznych;
 • automatyczne sprawdzanie czy dostawca jest aktywnym podatnikiem VAT;
 • podsumowanie – informacja o kosztach do zapłaty pogrupowanych wg przeterminowania zapłaty;
 • przeglądanie listy dokumentów kosztowych i ich statusów zaksięgowania oraz opłacenia;
 • zlecanie płatności (zapłać) wybranych faktur;
 • zlecanie dodawania do koszyka;
 • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych wychodzących z zapłaconymi dokumentami zakupowymi;
 • wysyłanie dokumentów w formie elektronicznej do księgowej/księgowego;
 • przypomnienia o terminach zapłat dokumentów kosztowych;
 • możliwość korzystania z usługi dodatkowej OCR.
 1. Funkcjonalność „Asystent finansowy” obejmuje m.in.:
 • plan płatności na najbliższe 4 tygodnie z kontrolą i ostrzeżeniem, jeśli w poszczególnych tygodniach występuje negatywny bilans środków finansowych (saldo początkowe i oczekiwane wpłaty nie wystarczają na pokrycie planowanych zapłat);
 • funkcjonalność planowania płatności za faktury zakupowe w wybranych tygodniach;
 • funkcjonalność uaktualniania informacji o oczekiwanych wpłatach od klientów za faktury sprzedaże w najbliższych czterech tygodniach;
 • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur sprzedaży;
 • funkcjonalność urealnienia oczekiwanych terminów zapłaty faktur zakupu;
 • automatyczne/ręczne łączenie operacji bankowych celem aktualizacji statusów opłacenia faktur sprzedażowych i zakupowych;
 • łączenie korekt z dokumentami;
 • dokonywanie kompensat;
 • uruchamianie zapłaty faktur zakupowych;
 • dodawania płatności za faktury zakupowe do koszyka;
 • wysyłanie przypomnień i wezwań do zapłaty do zalegających z zapłacą klientów;
 • możliwość składania wniosków o faktoring / pożyczkę (w trakcie uruchamiania).
 1. Funkcjonalność „Moja księgowość” obejmuje m.in.:
 • ręczne rejestrowanie faktur zakupowych;
 • listę faktur zakupowych do zaksięgowania;
 • mechanizm automatycznego wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorcy/wspólnika w następujących przypadkach:
 • opłacania tylko ubezpieczenia zdrowotnego;
 • opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek;
 • od podstawy stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • od podstawy pomiędzy 30% a 60% dla tzw. „małego ZUSu plus’
 • mechanizm generowania deklaracji, przeglądania deklaracji, oznaczania ich jako zapłacone, drukowania do PDF, w tym mechanizmy automatyczne:
  1. automatyczne naliczanie amortyzacji na bazie danych w ewidencji środków trwałych;
  2. wyliczanie zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy (generowanie kalkulacji PIT właścicieli);
  3. wysyłanie e-Deklaracji i uzyskiwanie UPO na warunkach określonych w Regulaminie e-Deklaracji, o ile Użytkownik uruchomi korzystanie z tej funkcjonalności;
  4. zlecanie zapłat  podatku VAT i PIT do mBank (zapłać, dodaj do koszyka);
 • generowanie pliku JPK VAT wraz z wyliczeniem zobowiązania z tytułu podatku VAT;
 • zestawienie podsumowujące oraz wydruk PKPiR;
 • zestawienie podsumowujące oraz wydruk rejestrów VAT;
 • funkcjonalność oznaczenia miesiąca jako zamkniętego;
 • prowadzenie listy samochodów;
 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
 • prowadzenie listy umów leasingu;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 1. Serwis automatycznie pobiera z firmowych rachunków bankowych Użytkownika prowadzonych przez mBank informacje o operacjach bankowych. W ramach Pakietu mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium Użytkownik może zlecać generowanie przelewów, w odniesieniu do dokumentów zakupu rejestrowanych w Serwisie. Zlecenie przelewu przenosi Użytkownika do Serwisu Transakcyjnego, gdzie Użytkownik ma możliwość zatwierdzenia w sposób przewidziany w umowie między mBank i Użytkownikiem, automatycznie wypełnionego polecenia przelewu. Użytkownik może również dodawać płatności za dokumenty zakupowe zarejestrowane w Serwisie do koszyka płatności w Systemie Transakcyjnym.
 2. Operator może w dowolnej chwili zmienić Funkcjonalności Serwisu wprowadzając nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników lub dokonując zmian w istniejących Funkcjonalnościach.
 3. Serwis umożliwia ewidencjonowanie operacji gospodarczych począwszy od stycznia 2018 r.
 4. Użytkownik zawierając Umowę o świadczenie usług w ramach Pakietu uzyskuje dostęp do aktualnego miesiąca księgowego i poprzednich miesięcy księgowych począwszy od stycznia 2018 r.
 5. Operator lub BR zapewnia wsparcie techniczne i merytoryczne w dni robocze w godzinach 9-17. Operator lub BR zapewnia również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze.

 

V. Faktury elektroniczne Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystając z Funkcjonalności „Fakturowanie” wysyłać wystawiane przez siebie faktury w formie elektronicznej (format PDF), biorąc na siebie odpowiedzialność i obowiązek uzyskania uprzedniej akceptacji tego sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury.
 2. Operator zapewni autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury w formie elektronicznej poprzez podpisanie jej kluczem wygenerowanym przez Operatora, jeśli zostanie przez Użytkownika zaznaczona odpowiednia opcja w ustawieniach Pakietu
 3. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić archiwizację faktur przesyłanych drogą elektroniczną w sposób zgodny z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (tj. z dnia 9 grudnia  2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późniejszymi zmianami) – dalej „Ustawa o VAT”.

 

VI. Wyłączenia

 1. Funkcjonalność „Fakturowanie” nie obejmuje wystawiania faktur: VAT marża, faktur VAT-RR.
 2. Serwis nie zapewnia:
 • możliwości rozliczania podatku dochodowego wspólników z uwzględnieniem dokonanej zmiany udziałów w zysku poszczególnych wspólników w trakcie roku podatkowego;
 • wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy dla wielu źródeł przychodów;
 • możliwości samodzielnego naliczania płac;
 • rozliczania Użytkowników będących rolnikami ryczałtowymi;
 • rozliczania Użytkowników rozliczających się z podatku VAT na zasadzie marży;
 • możliwości ustalania przez Użytkownika, celem automatycznego wyliczenia należnej składki, podstawy wyliczenia składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy/ wspólnika innej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek oraz wszystkich innych przypadków poza opisanymi w punkcie IV.7.

 

VII. Warunki techniczne

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu:
 1. połączenie z siecią Internet oraz aktywna przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Użytkownika dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW. Operator zaleca Użytkownikowi korzystanie z najbardziej aktualnych przeglądarek: Google Chrome, FireFox lub Internet Explorer. Operator nie gwarantuje kompatybilności Serwisu z innymi dostępnymi na rynku przeglądarkami.
 2. Użytkownik winien również posiadać konto poczty elektronicznej e-mail oraz telefon komórkowy do odbierania wiadomości SMS.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia sobie wszelkich urządzeń lub oprogramowania niezbędnych do korzystania z Serwisu i jego Funkcjonalności we własnym zakresie.
 1. Do przeglądania lub drukowania wydruków generowanych przez Serwis konieczne jest posiadanie programu do przeglądania i drukowania plików PDF (np. Acrobat Reader).
 2. Szczególne wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług Serwisu określają dodatkowo zasady bezpieczeństwa korzystania z Serwisu są opisane w punkcie VIII Regulaminu oraz w regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.

 

VIII. Zasady bezpieczeństwa

 1. Komputer Użytkownika Serwisu oraz jakiekolwiek inne urządzenia pozwalające na korzystanie z Usługi powinno być wyposażone w często aktualizowany (najlepiej automatycznie) program antywirusowy i program typu firewall (program zapobiegający niepowołanemu dostępowi z sieci).
 2. Użytkownik Serwisu powinien zadbać o systematyczne wgrywanie łat (patch) i poprawek do oprogramowania.
 3. Nie należy używać komputerów oraz jakichkolwiek innych urządzeń pozwalających na korzystanie z Usługi niezabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych – np. komputerów w kawiarenkach internetowych.
 4. Użytkownik w procesach rejestracji, pierwszego logowania, logowania do Serwisu oraz w procesie odzyskiwania hasła powinien upewnić się czy połączenie z Serwisem realizowane jest w bezpiecznym, szyfrowanym protokole – HTTPS. Zaleca się sprawdzanie informacji o ważności i weryfikacji certyfikatu bezpieczeństwa.
 5. Użytkownik powinien zabezpieczać swoje  hasła do Serwisu, tak by chronić je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich .
 6. Jeżeli Użytkownik dostrzeże oznaki błędnego lub nietypowego funkcjonowania Serwisu, niezwłocznie powinien przerwać korzystanie z Serwisu i zgłosić problem Operatorowi.
 7. Użytkownika obowiązują również zasady zawarte w regulaminie otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A.

 

IX. Dostęp do Serwisu

 1. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy, którzy posiadają rachunek bieżący w oraz prawidłowo przeszli proces rejestracji w Serwisie, zawarli umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Operatorem wraz ze stosownymi oświadczeniami i udzieleniem wymaganych zgód.
 2. Logowanie do Serwisu dla Użytkowników Pakietów Fakturowanie, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium jest możliwe tylko za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego mBanku, z wyłączeniem przypadków logowania się księgowych Operatora, księgowych BR OSCBR i księgowych zaproszonych przez Użytkowników funkcjonalnością Moja Księgowa – zaproś księgową. Wspomniane księgowe/księgowi mogą się zalogować z adresu mbank.superksiegowa.pl/profile/login lub portal.morganizer.pl/profile/login.

 

X. Zawarcie, zmiana, zawieszenie i rozwiązanie umowy

 1. Zawarcie umowy następuje przez przyjęcie oferty w rozumieniu art. 70 § 1 Kodeksu cywilnego przez Operatora po złożeniu przez Użytkownika Wniosku, którego integralną częścią jest Regulamin. Przyjęcie oferty skutkuje zawarciem między Użytkownikiem a Operatorem umowy o świadczenie Usług.
 2. Wniosek może zostać złożony:
 • w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Operatora, łącznie z wnioskiem o zawarcie umowy rachunku bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą przez mBank;
 • za pośrednictwem strony internetowej mBanku;
 • za pośrednictwem BOK mBanku;
 • za pośrednictwem Agenta;
 • w placówce mBanku;
 • za pośrednictwem udostępnionego przez Operatora narzędzia zapewniającego integralność treści oświadczeń i autentyczność pochodzenia.
 1. Wraz ze złożeniem Wniosku, Użytkownik akceptuje Regulamin i składa niezbędne oświadczenia przewidziane przez Operatora w ramach wniosku o aktywację Pakietu. Oświadczenia te złożone być mogą w formie elektronicznej, pisemnej lub dokumentowej z użyciem udostępnionego przez Operatora narzędzia zapewniającego integralność treści oświadczeń i autentyczność pochodzenia. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przekazywanie danych do mBank, Operator przekazywać będzie wyspecyfikowane poniżej dane celem analizy limitów kredytowych oraz w celu przygotowywania i przedstawiania spersonalizowanych ofert produktów finansowych mBank: wartość sprzedaży netto miesiącami, wartość zakupów i kosztów netto miesiącami, wynik podatkowy miesiącami, zobowiązania (kwota, typ zobowiązania, termin płatności, nazwa odbiorcy, status zobowiązania, dane faktur VAT); należności (dane faktur VAT, status należności wynikających z faktur VAT, status potwierdzenia wymagalności faktur VAT), podatki i stan rozliczeń podatkowych (dane, UPO deklaracji VAT, dane, UPO deklaracji PIT oraz danych wyliczeń zaliczek na PIT, status zobowiązań do US / ZUS).
 2. O przyjęciu oferty złożonej w postaci Wniosku, Użytkownik zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail lub przez komunikat w Serwisie. W chwili, gdy Użytkownik otrzyma wiadomość email, komunikat systemowy lub zaloguje się w Serwisie Transakcyjnym, w którym widoczna jest aktywna usługa mOrganizer finansów, Monitoring płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość, mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium strony poczytują, że oświadczenie o przyjęciu oferty przez Operatora dotarło do Użytkownika i umowa została zawarta, na zasadach wskazanych we Wniosku, którego integralną część stanowi Regulamin.
 3. Mając na względzie, iż Operator i Użytkownik są przedsiębiorcami, wyłącza się stosowanie art. 661 §2 kodeksu cywilnego.
 4. Użytkownik korzystający z Pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium, który zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej może wystąpić do Operatora o zawieszenie świadczenia Usług w ramach Pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium wysyłając wniosek wraz z dokumentem potwierdzającym zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej na adres [email protected] Operator potwierdzi Użytkownikowi fakt wpływu wniosku. Zawieszenie świadczenia Usług następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym do Operatora wpłynął wniosek. W razie podjęcia zawieszonej działalności gospodarczej Użytkownik informuje o tym fakcie Operatora wysyłając zawiadomienie na podany wyżej adres mailowy. Po odwieszeniu Usługi są świadczone począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym do Operatora wpłynęło zawiadomienie, chyba że Operator i Użytkownik ustalą inaczej.
 5. Rozwiązanie umowy następuje:
 1. w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez Użytkownika w przypadku:
  • złożenia oświadczenia o niewyrażeniu zgody przez Użytkownika na nową treść Regulaminu poprzez wysłanie go na adres [email protected];
  • złożenia przez Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu umowy;
 2. w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez Operatora na co najmniej jeden miesiąc, na koniec miesiąca kalendarzowego,
 3. przez jej wygaśnięcie w przypadku śmierci lub ustania bytu prawnego Użytkownika;
 4. w drodze wypowiedzenia dokonanego przez Operatora lub BR ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, w przypadku:
  • nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień umowy lub Regulaminu,
  • podejmowania przez Użytkownika działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie, w szczególności podejmowania prób nieuprawnionego dostępu do przedmiotowych danych,
  • wykorzystywania przez Użytkownika usług Serwisu do celów niezgodnych z prawem,
  • działania przez Użytkownika na szkodę Operatora lub BR;
  • braku kontaktu z Użytkownikiem przez okres dłuższy niż 30 dni, jeżeli brak kontaktu uniemożliwia świadczenie usług w pełnym zakresie
  • istnienia zaległości Użytkownika wobec Operatora lub BR przekraczających 60 dni,
  • upływu miesiąca od chwili wstrzymania świadczenia Usług przez Operatora lub BR na rzecz Użytkownika.
 1. W odniesieniu do Pakietu Fakturowanie lub Pakietu INBOX wypowiedzenie, o którym mowa w punkcie 7 lit. a) tiret drugi powyżej, uważa się za dokonane poprzez funkcję Serwisu „Zrezygnuj z Usługi” znajdującą się w „Ustawienia/Zrezygnuj z usługi”. Użytkownik przed skorzystaniem z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” zobowiązany jest do samodzielnego pobrania oraz zarchiwizowania danych znajdujących się w Serwisie. Dostęp do Pakietu oraz do danych po skorzystaniu przez Użytkownika z funkcji „Zrezygnuj z Usługi” zostanie zablokowany, a dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
 2. W odniesieniu do mOrganizera finansów lub jego wybranych modułów: Monitoring Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość wypowiedzenie, o którym mowa w punkcie 7 lit. a) tiret drugi powyżej, uważa się za dokonane poprzez skorzystanie z funkcjonalności dezaktywacji dostępnej w Serwisie zakładka Ustawienia. Dezaktywacja (wypowiedzenie) staje się skuteczne z końcem miesiąca, w którym Użytkownik potwierdził w Serwisie dezaktywację mOrganizera finansów lub wybranych modułów, z zastrzeżeniem, iż Użytkownik zachowuje dostęp do darmowego Pakietu Fakturowanie i INBOX.
 3. W odniesieniu do Pakietów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium wypowiedzenie, o którym mowa w punkcie 7 lit. a) tiret drugi powyżej, dokonywane jest na piśmie z zachowaniem 1 (jeden) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. Wypowiedzenie umowy w przypadkach, o których mowa w punkcie 7 lit. b) i d) powyżej następuje z chwilą wysłania Użytkownikowi wypowiedzenia umowy na adres e-mail Użytkownika, zgodnie z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. W przypadku faktycznej niemożności złożenia wypowiedzenia we wskazany wyżej sposób, stosunek wynikający z umowy wygasa.
 5. O śmierci lub ustaniu bytu prawnego Użytkownika winien powiadomić Operatora odpowiednio – następca prawny lub osoba dokonująca rejestracji Użytkownika w Serwisie.
 6. W trakcie okresu wypowiedzenia, pod warunkiem, że Użytkownik nie zalega z opłatami na rzecz Operatora i z zachowaniem terminów właściwych dla specyfikacji poszczególnych Pakietów Użytkownik uprawniony jest do pobrania danych zapisów księgowych zaewidencjonowanych w Serwisie w formie wydruków w plikach PDF. Po upływie okresu wypowiedzenia dostęp zostanie zablokowany
 7. Operator uprawniony jest do przeniesienia praw i obowiązków w części odnoszącej się do Usługi księgowej dla Pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium na rzecz BR (dalej „Przeniesienie”). Przeniesienie następuje pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Użytkownika. Zgoda Użytkownika na Przeniesienie wyrażana jest poprzez złożenie przez Użytkownika w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Operatora lub w przypadku formy dokumentowej poprzez sieć Internet, wniosku o zmianę obsługi z Operatora na BR (dalej „Wniosek o zmianę”) w formie pisemnej lub w formie dokumentowej z użyciem udostępnionego przez Operatora narzędzia zapewniającego integralność treści oświadczeń i autentyczność pochodzenia.
 8. We Wniosku o zmianę Użytkownik dokonuje wyboru BR mającego świadczyć Usługi księgowe na rzecz Użytkownika spośród BR zaproponowanych mu przez Operatora.
 9. Po zaakceptowaniu Wniosku o zmianę, Operator zobowiązany będzie do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zamknięcia miesiąca oraz do fizycznego przekazania wszelkiej dokumentacji księgowej Użytkownika na adres siedziby lub prowadzenia działalności BR w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia. Przekazanie dokumentacji księgowej potwierdzone zostanie protokołem zdawczo/odbiorczym. Postanowienie punktu 13 ma zastosowanie, o ile Operator wcześniej świadczył na rzecz Użytkownika usługi w ramach Pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium.
 10. Użytkownik uprawniony jest do złożenia pisemnego oświadczenia o zakończeniu współpracy z BR w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności BR lub  Operatora. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia poprzez wiadomość e-mail. Złożenie tego oświadczenia, powoduje zwrotne przeniesienie praw i obowiązków związanych ze świadczeniem Usługi księgowej na Operatora
 11. Po złożeniu oświadczenia o zakończeniu współpracy przez Użytkownika, BR zobowiązane będzie do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zamknięcia miesiąca oraz do fizycznego zwrotu wszelkiej dokumentacji księgowej Użytkownika na adres siedziby lub prowadzenia działalności Operatora w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia. Przekazanie dokumentacji księgowej potwierdzone zostanie protokołem zdawczo/odbiorczym.
 12. Użytkownik może aktywować mOrganizer finansów lub wybrane jego moduły: Monitoring Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość poprzez skorzystanie z funkcjonalności dostępnej w Serwisie zakładka Ustawienia lub poprzez link wysyłany pocztą elektroniczną z potwierdzeniem kodem wysłanym na telefon komórkowy wiadomością SMS. Aktywacja następuje z chwilą potwierdzenia w Serwisie aktywowania Pakietu mOrganizer finansów lub dowolnego jego modułu.
 13. Przekształcenie Pakietu w Pakiet o szerszym zakresie funkcjonalności (mKsięgowość Komfort w mKsięgowość Premium lub Fakturowanie w mKsięgowość Komfort lub Fakturowanie w mKsięgowość Premium) jest skuteczne od chwili zaakceptowania wniosku przez Operatora. Dla Pakietów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium Abonament jest naliczany w pełnej wysokości, jeśli w danym miesiącu Operator dokonuje księgowań dokumentów  Użytkownika. Dla nowo utworzonych  firm Abonament za pierwszy miesiąc rozliczeniowy jest liczony proporcjonalnie.
 14. Zmiana Pakietów, o których mowa w pkt. 20 powyżej (dalej „Zmiana Pakietu”), odbywa się poprzez złożenie wniosku w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności Operatora pisemnie lub w przypadku wykorzystania wniosku w formie dokumentowej, poprzez sieć Internet. W ramach Zmiany Pakietu, Operator uprawniony jest do zaproponowania świadczenia obsługi księgowej przez BR na zasadach wskazanych w pkt. X.14.-X.16.
 15. Operator zastrzega sobie prawo do zwrotnego przejęcia obsługi księgowej Użytkownika w wyniku zakończenia współpracy pomiędzy Operatorem a BR, na zasadach przez nich ustalonych, z zachowaniem postanowień pkt. X.18 w zakresie zamknięcia miesiąca oraz przekazania dokumentacji księgowej.
 16. Przekształcenie Pakietu w Pakiet o węższym zakresie funkcjonalności (mKsięgowość Premium w mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Komfort na Fakturowanie lub mKsięgowość Premium na Fakturowanie) jest skuteczne po zaakceptowania wniosku przez Operatora, od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym został złożony wniosek, o którym mowa powyżej. Abonament za Pakiet przekształcony (o węższej funkcjonalności) naliczany jest od dnia, w którym faktycznie doszło do przekształcenia.
 17. Włączenie opcji dodatkowych następuje w chwili złożenia przez Użytkownika odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem Serwisu a płatność za pierwszy okres jest rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania tego okresu. Wyłączenie opcji dodatkowych jest skuteczne z końcem okresu rozliczeniowego.

XI. Obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i wygenerowaniem pierwszego dokumentu, do wprowadzenia prawidłowych, kompletnych i zgodnych ze stanem faktycznym danych konfiguracyjnych Serwisu, znajdujących się w zakładce Ustawienia, co umożliwi mu prawidłowe korzystanie z funkcji Serwisu.
 2. Użytkownik powinien unikać istotnych zmian w konfiguracji Serwisu po rozpoczęciu ewidencjonowania dokumentów w Serwisie.
 3. Użytkownik winien stosować silne hasła zgodnie z wymaganiami Serwisu i winien chronić hasła przed dostępem osób trzecich, zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII Zasady Bezpieczeństwa.
 4. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z opisem działania Serwisu i jego poszczególnych funkcji i stosować się do zaleceń i instrukcji Serwisu, wynikających bądź z opisu, bądź pojawiających się w trakcie użytkowania między innymi w postaci komunikatów i zadań.
 5. Użytkownik zobowiązany jest posiadać oryginały dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zgodność dokumentów ewidencjonowanych w Serwisie ze stanem faktycznym.
 7. Użytkownik Pakietów Fakturowanie i mOrganizer finansów zobowiązany jest kontrolować dokumenty ewidencjonowane w Serwisie pod względem formalnym i rachunkowym.
 8. Użytkownik zobowiązany jest opisywać oryginały dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 23 grudnia 2019 r. ( DZ.U. z 2019 r. poz. 2544) Dodatkowo Użytkownik Pakietu mKsięgowość Komfort lub mKsięgowość Premium dostarczający dokumenty w sposób elektroniczny zobowiązany jest archiwizować oryginały dokumentów zgodnie z zasadami wynikającymi z wyżej wskazanego Rozporządzenia.
 9. Użytkownik zobowiązany jest wystawiać faktury sprzedaży z właściwymi stawkami VAT dla sprzedawanych towarów/usług.
 10. Użytkownik zobowiązany jest zachowywać kopie wystawionych lub wygenerowanych za pomocą Serwisu dokumentów, w tym w szczególności faktur sprzedaży, rejestrów VAT, podatkowej księgi  przychodów i rozchodów, w postaci wydruku z Serwisu lub zapisu elektronicznego wykonanego poza Serwisem (na komputerze Użytkownika lub zewnętrznym nośniku informacji).
 11. Użytkownik zobowiązany jest do kontrolowania oraz weryfikacji danych oraz numerów kont bankowych kontrahentów, wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej z użyciem Usługi. Użytkownik dołoży szczególnej staranności w zakresie kontroli rachunków bankowych używanych w Serwisie do dokonywania przelewów w ramach funkcji „zapłać” i „dodaj do koszyka”. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania w Serwisie dodatkowych zabezpieczeń mających na celu dokonanie weryfikacji i potwierdzenia przez Użytkownika prawidłowości numerów kont bankowych kontrahentów.
 12. Użytkownik zobowiązany jest zachować staranność i ostrożność przy wszelkich transakcjach nietypowych lub transakcjach o znacznej wartości i w razie wątpliwości zasięgnąć fachowej porady.
 13. Użytkownik Funkcjonalności Moja księgowość Pakietu mOrganizer finansów zobowiązany jest wprowadzić dokumenty za dany miesiąc księgowy oraz zamknąć miesiąc (najpóźniej jeden dzień przed terminem płatności podatku PIT).
 14. W przypadku użytkowania Funkcjonalności Moja księgowość Pakietu mOrganizer finansów, Użytkownik jest odpowiedzialny  za terminową wysyłkę pliku JPK. spoczywa na Użytkowniku..
 15. Użytkownik Funkcjonalności Moja księgowość Pakietu mOrganizer finansów zobowiązany jest starannie analizować instrukcje i ostrzeżenia Serwisu generowane po zastosowaniu funkcji „Uruchom proces kontroli”, jak również generowane w innych przypadkach.
 16. Użytkownik nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym lub naruszającym zasady współżycia społecznego, w szczególności treści: pornograficznych, obscenicznych, wulgarnych, zniesławiających, dyskryminujących, rasistowskich, ksenofobicznych lub nazistowskich
 17. Użytkownicy nie mogą:
 1. używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem;
 2. rozpowszechniać i powielać utwory chronione prawami autorskimi lub korzystać z tych utworów, bez odpowiedniego upoważnienia wynikającego z przepisów prawa lub zgody osoby, której prawa autorskie przysługują;
 3. modyfikować fizycznych lub logicznych struktur wykorzystywanych sieci,
 4. unikać, usuwać, wyłączać lub unieruchamiać jakichkolwiek środki bezpieczeństwa Serwisu wprowadzone przez Operatora;
 5. tłumaczyć, dekompilować lub dezasemblować kody oprogramowania Serwisu;
 6. korzystać z programów, funkcji programów lub innych urządzeń technicznych w celu umożliwienia korzystania z Serwisu poprzez unikanie interfejsu użytkownika, w szczególności poprzez stosowanie skryptów czy robotów;
 7. wprowadzać wirusy, trojany lub inne szkodliwe programy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Serwisu;
 8. przeprowadzać testy porównawcze lub inne testy przepustowości infrastruktury technicznej Operatora;
 9. tworzyć podobny produkt, usługę lub API, którego głównym celem jest świadczenie Usług;
 10. opracowywać, wprowadzać na rynek lub szkolić algorytmy IDE / kategoryzacji semantycznej oraz automatycznego generowania księgowań;
 11. szkodzić reputacji Operatora poprzez oczernianie Serwisu lub Operatora lub jego pracowników, w tym w Internecie lub w serwisach społecznościowych.
 1. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 2. Dodatkowo Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji danych osobowych i danych firmy w Serwisie i Serwisie Transakcyjnym  oddzielnie. Dane nie są przekazywane między Operatorem a mBankiem.
 3. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora o rozwiązaniu przez niego umowy rachunku bankowego prowadzonego w mBank, powodującego rezygnację z usług bankowych świadczonych przez mBank na rzecz Użytkownika.
 4. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Operatora lub BR o zwieszeniu lub zamknięciu działalności gospodarczej, powodującego rezygnację lub zawieszenie świadczenia usług księgowych świadczonych przez Operatora lub BR na rzecz Użytkownika. Brak informacji spowoduje naliczenie opłaty za świadczoną usługę księgową przez Operatora lub BR.

 

XII. Obowiązki Operatora

 1. Operator dołoży należytej staranności by Serwis, w zakresie usług świadczonych elektronicznie, bez udziału osób fizycznych, był dostępny w sieci Internet 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku, przy czym Operator zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w przypadku awarii, bądź modernizacji technicznej Serwisu oraz w przypadku wystąpienia przerw technicznych Serwisu Transakcyjnego, o których mowa w par. 34 regulaminu otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla firm w ramach bankowości detalicznej mBank S.A. Każdorazowa przerwa techniczna w związku z modernizacją nie będzie dłuższa niż 8 godzin. O każdej przerwie technicznej w związku z modernizacją Użytkownik będzie informowany z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowaną przerwą.
 2. Operator dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie wykonywał czynności opisane w punkcie IV.2-7 Regulaminu.
 3. Operator dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie wyliczał podatki na bazie wprowadzonych dokumentów.
 4. Operator dołoży należytej staranności by Serwis poprawnie ewidencjonował wprowadzone dokumenty.
 5. Operator dołoży należytej staranności by Serwis był na bieżąco aktualizowany poprzez uwzględnianie zmian przepisów prawa mających wpływ na właściwe działanie Serwisu lub poszczególnych Funkcjonalności.
 6. O ile Użytkownik korzystać będzie z usługi wysyłania e-Deklaracji, to Operator dołoży należytej staranności by Serwis terminowo wysyłał e-Deklaracje.
 7. Operator zapewnienia ochronę informacji Użytkowników przetwarzanych w Serwisie poprzez stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001.

 

 

XIII. Dane Użytkownika/Przetwarzanie danych osobowych

 1. Operator jako administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu realizacji postanowień Umowy na usługi mKsięgowość w serwisie CashDirector jak i Regulaminu serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A. oraz usług Fakturowanie / INBOX, mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium.
 2. Operator będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji Usług oraz w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Operatora, zgodnie z niniejszym Regulaminem i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w sytuacji, w której przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Operatora. Prawo to jest realizowane w ramach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe, które dostarczył Operatorowi (prawo do przenoszenia danych).
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania dotyczących go danych lub ograniczenia ich przetwarzania, co oznacza:
 • w przypadku, gdy dane te są niezbędne do świadczenia Usług przez Operatora, a Użytkownik zażądał ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wówczas takie żądanie traktowane jest jako oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług.
 • Operator ma prawo do przetwarzania danych udostępnionych przez Użytkownika do zakończenia okresu wypowiedzenia z zachowaniem terminów przewidzianych dla poszczególnych Pakietów.

Oświadczenie zawierające żądanie zaprzestania przetwarzania danych lub ich usunięcia jest składane poprzez funkcję Serwisu „Zrezygnuj z Usługi” znajdującą się w „Ustawienia/Zrezygnuj z Usługi”.

 1. W celu umożliwienia prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych oraz firmowych obejmujących dane wymagane podczas rejestracji w Serwisie i w trakcie dokonywania konfiguracji Serwisu.
 2. Operator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przekazanie danych Użytkownika przez Operatora osobom trzecim następuje tylko po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 3. Na Użytkowniku, jako administratorze danych osobowych, spoczywają obowiązki wynikające z odpowiednich aktów prawnych, w zakresie danych osobowych, które wprowadza do Serwisu, w szczególności danych kontrahentów, będących osobami fizycznymi i pracowników. Użytkownik, poprzez przyjęcie niniejszego Regulaminu powierza, w trybie aktualnie obowiązujących przepisów prawa przetwarzanie wyżej wymienionych danych Operatorowi, w sposób, w celu i w zakresie wynikającym z charakteru Usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika uzależnionych od rodzaju Pakietu, z którego Użytkownik korzysta i wynikającym z postanowień Regulaminu, na czas trwania umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu.
 4. Wprowadzenie danych osobowych do Serwisu przez Użytkownika lub Operatora na podstawie przekazanych Operatorowi przez Użytkownika dokumentów zawierających dane osobowe, stanowi polecenie Użytkownika, jako administratora, przetwarzania tych danych osobowych.
 5. W ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator:
 1. zapewnia, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w imieniu Operatora zobowiązały się do zachowania tajemnicy w odniesieniu do przetwarzanych danych;
 2. wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych;
 3. korzysta z usług innych  podmiotów przetwarzających będących dostawcami serwerowych usług chmurowych; przeniesienie obsługi księgowej Użytkownika na BR nie stanowi korzystania w rozumieniu niniejszego punktu, lecz stanowi powierzenie BR przetwarzania danych przez Użytkownika - administratora;
 4. biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Użytkownikowi - administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw;
 5. uwzględniając charakter przetwarzania, dostępne mu informacje oraz obowiązujące przepisy prawa, pomaga Użytkownikowi – administratorowi wywiązać się z jego obowiązków określonych prawem, w takim stopniu w jakim to pozostaje w związku z zakresem przetwarzania danych osobowych mu powierzonym;
 6. z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, po zakończeniu świadczenia Usług, zależnie od decyzji Użytkownika - administratora usuwa lub zwraca mu dane osobowe oraz usuwa ich istniejące kopie;
 7. udostępnia Użytkownikowi - administratorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku skorzystania z Usługi niezgodnego z niniejszym Regulaminem, Operator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Operator powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
 2. W przypadku otrzymania przez Operatora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika, Operator może uniemożliwić mu dostęp do tych danych. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych osobowych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Operator zawiadomi Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, jednocześnie zakreślając dwutygodniowy termin na zgłoszenie zastrzeżenia przez Użytkownika do informacji powziętych przez Operatora.
 3. Z chwilą rozwiązania Umowy o świadczenie Usług Operator na wyraźne żądanie Użytkownika poprzez funkcję Serwisu „Zrezygnuj z Usługi” usunie wszystkie dane wprowadzone do Serwisu w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem danych które są niezbędne do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności stron Umowy lub danych potrzebnych dla dochodzenia roszczeń przez Operatora. Dane te są przechowywane zgodnie z okresem przedawnienia roszczenia powiększonym o 6 miesięcy.
 4. Z chwilą akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:
 1. w odniesieniu do Pakietów Fakturowanie, INBOX i mOrganizer finansów oraz jego poszczególnych modułów - dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, NIP, adres email, adres prowadzenia działalności) będą przetwarzane, gromadzone, utrwalane, przechowywane, opracowywane i usuwane, na cele badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;
 2. w odniesieniu do Pakietów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium - dane osobowe Użytkownika (w zakresie danych przekazanych do przetwarzania) będą przetwarzane, gromadzone, utrwalane, przechowywane, opracowywane i usuwane na cele badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;
 3. następujące dane techniczne będą zbierane, gromadzone  i przetwarzane przez Operatora :
  • adres IP, z którego następuje połączenie z Serwisem,
  • wywołany adres internetowy (URL),
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 4. będzie otrzymywał od Operatora na podany adres e-mail informacje o charakterze technicznym oraz inne dane związane z funkcjonowaniem Serwisu.
 1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie również w stosunku do BR w szczególności w odniesieniu do zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak i powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika – administratora tych danych, w zakresie w jakim doszło do Przeniesienia obsługi księgowej Użytkownika na BR.

 

XIV. Opłaty i ich wnoszenie/faktury

 

 1. Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, Pierwszy okres rozliczeniowy dla modułów Monitoring płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość rozpoczyna się po wygaśnięciu trzymiesięcznego bezpłatnego okresu próbnego, jeśli Użytkownik aktywuje w tym czasie korzystanie ze wszystkich lub z wybranych modułów. Dla Pakietów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium opłata za pierwszy okres rozliczeniowych naliczana jest zgodnie z Tabelą Opłat.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z poszczególnych Usług płatnych dostępnych w ramach Serwisu, podana jest w Tabeli Opłat.
 3. Użytkownik może korzystać ze specjalnych promocji na zasadach określonych osobnymi regulaminami.
 4. Każdy kolejny okres abonamentowy obejmuje miesiąc kalendarzowy. O ile nic innego nie wynika z regulaminu promocji, z której korzysta Użytkownik, Abonament jest płatny z góry na podstawie faktury wystawionej przez Operatora lub BR, w ciągu 7 dni od wysłania faktury na adres e-mail Użytkownika.  Za Usługi dodatkowe faktura jest wystawiana po ich wykonaniu - w ostatnim dniu miesiąca, w którym zostały wykonane.    
 5. Faktura pochodząca od Operatora lub BR będzie miała charakter faktury elektronicznej. Operator lub BR zapewni jej autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność. Operator zapewni autentyczność pochodzenia, integralność treści faktury elektronicznej poprzez podpisanie jej kluczem wygenerowanym przez Operatora. Jeśli Użytkownik cofnie zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, Operator lub BR przesyłać mu będzie fakturę pocztą pobierając za to stosowną opłatę zgodnie z Tabelą Opłat. Abonament za Pakiet mOrganizer finansów lub jego moduły jest płatny z dołu, na podstawie faktury wystawianej na koniec miesiąca. W przypadku niepełnego miesiąca korzystania z Pakietu mOrganizer finansów lub jego modułów, jeśli jest to Pierwszy okres rozliczeniowy, opłata naliczana jest proporcjonalnie do ilości dni od upływu bezpłatnego okresu lub dnia aktywacji Pakietu / modułu do końca miesiąca kalendarzowego (ilość dni płatnych za dany Pakiet / moduł w danym miesiącu). W przypadku niepełnego miesiąca korzystania z Pakietu mOrganizer finansów lub jego modułów, jeśli jest to inny niż Pierwszy okres rozliczeniowy, opłata naliczana jak za pełny miesiąc. Faktura zostanie wystawiona z terminem płatności 7 dni.
 6. W przypadku, o którym mowa w punkcie X.6 za okres zawieszenia świadczenia Usług Abonament nie jest pobierany.
 7. Operator przygotuje przelew na kwotę należną Operatorowi za dany okres rozliczeniowy, a wynikającą z wystawionej przez Operatora faktury. Realizacja przelewu nastąpi po dokonaniu autoryzacji przez Użytkownika.
 8. W przypadku braku płatności lub braku autoryzacji przelewu, o którym mowa w ust.7 powyżej, po upływie 30 dni od terminu płatności należności, Operator ma prawo Wstrzymać się ze świadczeniem Usług przewidzianych umową poprzez zablokowanie dostępu do Funkcjonalności w ramach Pakietów / modułów w Serwisie Transakcyjnym. Dalsze korzystanie z Funkcjonalności Serwisu będzie możliwe dopiero po spłacie wszystkich zaległości Użytkownika wobec Operatora. Odblokowanie dostępu do Serwisu i wznowienie Usług nastąpi w ciągu 48 godzin od dokonania płatności. W sytuacji, w której Usługi są świadczone przez BR, BR ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem Usługi przewidzianej umową po upływie 30 dni od terminu płatności należności i braku zapłaty za Usługi przez Użytkownika. Wznowienie świadczenia Usługi będzie możliwe dopiero po spłacie wszystkich zaległości Użytkownika wobec BR.
 9. W przypadku Wstrzymania się ze świadczeniem Usług  Abonament jest naliczany zgodnie z obowiązującą umową między Operatorem a Użytkownikiem.
 10. Przy zakupie usług i opcji dodatkowych do Pakietów Operator lub BR może uzależniać uruchomienie tych usług od pobrania opłaty przy ich włączaniu.
 11. Operator lub BR może Użytkownika zalegającego z zapłatą powyżej 60 dni obciążyć opłatami i kosztami windykacji, w tym opłatami związanymi w wykreśleniem z rejestru KRD.
 12. Złożenie Wniosku wraz z akceptacją Regulaminu oznacza również akceptację przez Użytkownika stosowania faktur elektronicznych pochodzących od Operatora lub BR w rozumieniu art. 106n ust. 1 Ustawy o VAT.
 13. Faktury otrzymywane przez Użytkownika od Operatora lub BR zostaną automatycznie zaewidencjonowane przez Serwis.

 

XV. Korespondencja/Powiadomienia

 1. Wszelka korespondencja pisemna kierowana do Operatora będzie dostarczana na adres: CashDirector S.A. Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa.
 2. Wszelka korespondencja kierowana do Użytkownika niebędąca wiadomościami systemowymi, będzie dostarczana na adres e-mail Użytkownika. Wszelkie doręczenia będzie uważać się za prawidłowo dokonane, jeśli zostaną wysłane na powyższy adres e-mail. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu e-mail i jego aktualizację.
 3. Użytkownik korzystający z dowolnego Pakietu zatwierdzając Regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu w drodze e-mail i SMS, następujących informacji i powiadomień:
 • przypomnień o konieczności wykonania ważnych czynności, w tym terminach zapłaty podatków oraz zobowiązań względem dostawców, podejmowania działań celem ściągnięcia płatności od klientów, wykonywania innych zadań w Serwisie;
 • informacji o Funkcjonalnościach Serwisu i efektywnych sposobach korzystania z nich;
 • porad jak poprawić sytuację finansową korzystając z produktów finansowych;
 • powiadomień o działaniach zrealizowanych automatycznie przez Serwis;
 • zapytań o dodatkowe informacje wymagane przez Serwis lub przez księgową;
 • plików PDF zawierających PKPiR, rejestry VAT;
 • plików PDF zawierających kalkulacje podatków i deklaracje podatkowe;
 • wszelkich innych plików PDF generowanych przez Serwis;
 • powiadomień o stanie rozliczeń z Operatorem;
 • innych informacji z Serwisu.

 

XVI. Zasady odpowiedzialności

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za poprawność wykonywania przez Serwis czynności opisanych w punkcie IV.7. Regulaminu – Funkcjonalność Moja księgowość, w tym za poprawne wyliczenie podatków na bazie dokumentów prawidłowo wprowadzonych przez Użytkownika, poprawne zaewidencjonowanie wprowadzonych dokumentów oraz terminowe wysłanie plików JPK, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu wyłącznie względem Użytkownika posiadającego Pakiet mOrganizer finansów z opłaconym modułem Moja księgowość. Odpowiedzialność Operatora względem Użytkowników Pakietu mOrganizer finansów ograniczona jest do maksymalnej kwoty stanowiącej równowartość zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia za korzystanie z Serwisu w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wystąpienie szkody. Jeśli Użytkownik korzysta z Serwisu  bezpłatnie, odpowiedzialność Operatora jest wyłączona. Zakres odpowiedzialności Operatora względem Użytkownika Pakietu mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium określona jest odpowiednio w Załączniku nr 1.
 2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia Serwisu lub Funkcjonalności, błędnego wprowadzenia dokumentów lub podania przez Użytkownika danych nieprawdziwych i w związku z tym generowania przez Serwis nieprawdziwych dokumentów księgowych lub deklaracji podatkowych, a także z innych przyczyn niezależnych od Operatora.
 3. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego wykonywania przez Serwis czynności opisanych w punkcie IV.7. Regulaminu – Funkcjonalność Moja księgowość, w tym błędnego wyliczenia podatków na bazie dokumentów wprowadzonych oraz błędnego zaewidencjonowania wprowadzonych dokumentów, wynikających z dokonania przez Użytkownika zmian danych zawartych w ustawieniach.
 4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu wstrzymania świadczenia Usług, o którym mowa w XIV pkt 7.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli zaprzestanie świadczenia Usługi, o którym mowa w punkcie XII.1., z przyczyn zależnych od Operatora, trwało nie dłużej niż 24 godziny w miesiącu. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Informatycznej przez okres dłuższy niż 24 godziny w danym miesiącu, Użytkownik Pakietu mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc o kwotę 0,20 zł (dwadzieścia groszy) za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej z ograniczeniem do kwoty otrzymanego od Użytkownika w danym miesiącu wynagrodzenia, natomiast odpowiedzialność Operatora względem pozostałych Użytkowników zostaje wyłączona.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za awarie sieci Internet i spowodowaną tym niedostępność, ograniczoną dostępność czy też niewłaściwe działanie Serwisu lub jakiejkolwiek jego części.
 7. Poza odpowiedzialnością określoną w niniejszym punkcie XVI, Operator nie ponosi żadnej innej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika bezpośrednio lub pośrednio, w tym szkody z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej, powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu lub jakiejkolwiek jego części. Wyłączona jest także odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi.
 8. Wszelka odpowiedzialność Operatora uzależniona jest od dopełnienia przez Użytkownika obowiązków określonych w punkcie XI i XVII.

 

XVII. Postępowanie reklamacyjne / informacje o nieprawidłowościach

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczonymi przez Operatora lub BR Usługami należy zgłaszać do Operatora drogą mailową na adres: [email protected] wysyłając wiadomość z adresu e-mail Użytkownika lub formularz zgłoszeniowy na stronie pomoc.mksiegowosc.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powzięcia przez Użytkownika informacji o zdarzeniu uzasadniającym reklamację.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko zgłaszającego oraz nr id firmy Użytkownika w Serwisie, imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz numer telefonu kontaktowego. W razie potrzeby do zgłoszenia reklamacyjnego winny być podłączone stosowne obrazy dokumentów lub „zrzuty ekranu”. Zgłoszenie reklamacyjne dotyczące płatności dokonywanych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winno zawierać dodatkowo informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności, a także metodzie i rodzaju tej płatności. Brak informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim uniemożliwi Operatorowi rozpoznanie złożonej reklamacji.
 3. Użytkownik jest zobowiązany sygnalizować Operatorowi wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu Serwisu przesyłając odpowiednią informację na adres poczty elektronicznej podany w punkcie 1.
 4. Operator bez zbędnej zwłoki, lecz nie później niż w terminie 30 dni od chwili złożenia reklamacji poinformuje Użytkownika o wyniku postępowania reklamacyjnego poprzez wiadomość zwrotną na adres e-mail Użytkownika lub wiadomość systemową. Za chwilę złożenia reklamacji uznaje się wpływ do Operatora wiadomości e-mail.
 5. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie, Operator informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.
 6. Reklamacja dotycząca Banku, złożona kanałami Operatora, zostanie przekazana w czasie umożliwiającym Bankowi rozwiązanie jej w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Użytkownika. Reklamacje dotyczące Serwisu Transakcyjnego  powinny być składane przez Użytkownika i rozpatrywane przez mBank zgodnie z Regulaminem przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.

 

XVIII. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie oraz Funkcjonalności stanowią utwory w rozumieniu ustawy Prawo  autorskie i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Z ochrony wskazanej w punkcie 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie, bądź Funkcjonalności.
 3. Korzystanie z Serwisu, bądź jakiejkolwiek jego części przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez niego jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest możliwe dla własnych potrzeb Użytkownika związanych z prowadzeniem dokumentacji jego działalności gospodarczej, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem. Użytkownik nie ma prawa wykorzystywać Serwisu dla świadczenia usług osobom trzecim.
 5. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie, w tym usuwanie jakiejkolwiek części lub elementu Serwisu, bądź Funkcjonalności w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Operatora, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

 

XIX. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wprowadzane przez Operatora będą niezwłocznie publikowane jako nowy tekst jednolity Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie.
 3. Zmiana Regulaminu wiąże zarejestrowanego Użytkownika Serwisu („Dotychczasowy Użytkownik”) po upływie 14 (czternastu) dni od chwili poinformowania go o zmianie za pomocą wiadomości systemowej w Serwisie lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. W przypadku, gdy Dotychczasowy Użytkownik nie wyraża zgody na nową treść Regulaminu winien zakomunikować ten fakt Operatorowi drogą mailową wysyłając wiadomość z adresu e-mail Użytkownika. W takim przypadku umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z Operatorem uważać się będzie za rozwiązaną ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Zmiana Regulaminu w zakresie poszerzenia przez Operatora Funkcjonalności Serwisu lub wprowadzenia nowych elementów Funkcjonalności lub innych udogodnień dla Użytkowników nie uprawnia Użytkownika do rozwiązania umowy z Operatorem na zasadzie opisanej w pkt. 3 powyżej. W takim przypadku nowy Regulamin obowiązuje od chwili publikacji w Serwisie, w taki sposób, że Dotychczasowy Użytkownik mógł się z nim zapoznać.

 

XX. Automatyczna zmiana Pakietów

Z dniem wejścia w życie Regulaminu w wersji z dnia 8.08.2019 poniższe Pakiety ulegają automatycznemu przekształceniu w Pakiety przewidziane w niniejszej wersji Regulaminu, odpowiednio:

 1. Pakiet mKsięgowość Start w Pakiet mOrganizer finansów,
  • bezpłatny dla dotychczasowego Użytkownika mKsięgowość Start w okresie pierwszych trzech miesięcy kalendarzowych po przekształceniu Pakietu;
  • jeśli Użytkownik zrezygnuje z Pakietu mOrganizer finansów przed upływem trzeciego miesiąca kalendarzowego od przekształcenia Pakietu lub nie zadeklaruje korzystania z mOrganizera finansów lub wybranych jego modułów, funkcjonalność mOrganizera finansów zostanie wyłączona a użytkownik będzie miał dostęp do bezpłatnego Pakietu Fakturowanie,
  • Użytkownik może wybrać użytkowanie wybranych modułów (Monitoring Płatności, Moje koszty, Asystent finansowy, Moja księgowość) Pakietu mOrganizer finansów. Cena użytkowania Pakietu mOrganizer finansów lub wybranych modułów naliczania będzie zgodnie z Tabelą Opłat stosownie do wybranej opcji lub zgodnie z zasadami wybranej przez Użytkownika promocji.
 2. Pakiet mKsięgowość Komfort i mKsięgowość noPaper w Pakiet mKsięgowość Komfort.

 

XXI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 3. Właściwymi do rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z Użytkownikami i Regulaminu są:
 • Sąd Powszechny w Warszawie
 • Sąd Rejonowy w Tarnowie
 • Sąd Rejonowy w Skierniewicach
 • Sąd Rejonowy w Miechowie
 1. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:
 • Załącznik nr 1 – Pakiet mKsięgowość Komfort i Pakiet mKsięgowość Premium
 • Załącznik nr 2 – Tabela opłat
 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.11.2020 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 – Zakres usług i obowiązków Stron w ramach Pakietu mKsięgowość Komfort i Pakietu mKsięgowość Premium.

Niniejszy Załącznik posługuje się pojęciami w znaczeniu im nadanym przez Regulamin Serwisu, chyba że co innego wynika z treści Załącznika.

Pakiet mKsięgowość Komfort – obsługa księgowa działalności gospodarczej przez Operatora lub BR

 1. W ramach Pakietu mKsięgowość Komfort Operator świadczy na rzecz Użytkownika prócz Usługi informatycznej polegającej na udostępnieniu Funkcjonalności wymienionych w Regulaminie, także Usługę księgową polegającą na prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu ewidencjonowanego na rzecz Użytkownika, szczegółowo opisaną w punkcie I poniżej. Usługa księgowa wskazana powyżej może być również świadczona przez BR.
 2. Operator lub BR ponoszą względem Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowość i terminowość wykonania Usługi księgowej w zakresie opisanym w niniejszym Załączniku do kwoty 100 000 zł lub do wysokości polisy OC BR. Niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków przez Użytkownika ogranicza lub wyłącza odpowiedzialność Operatora lub BR. W czasie okresu zawieszenia wykonywania Usług, o którym mowa w punkcie X.6 odpowiedzialność Operatora lub BR jest wyłączona, nie dotyczy to okresów wcześniejszych, o ile Użytkownik nie ma zaległości z tytułu Abonamentu lub innych opłat.

I. Zakres czynności wykonywanych przez Operatora lub BR oraz ich obowiązki

 1. Wprowadzenie do Serwisu dokumentów dotyczących kosztów i zakupów oraz sprzedaży.
 2. Kwalifikacja podatkowa dokumentów oraz ich zatwierdzanie w Serwisie . Użytkownik nie posiada uprawnień do zatwierdzania dokumentów ani do zatwierdzania i wysyłania deklaracji podatkowych. Czynności te są zastrzeżone wyłącznie dla Operatora lub BR ze względu na ich odpowiedzialność za poprawność prowadzonych ewidencji.
 3. Ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych z tytułu PIT i VAT, o ile Użytkownik jest podatnikiem podatku VAT, w terminie wskazanym w harmonogramie opisanym w pkt IV, (zwanym dalej Harmonogram).
 4. Podpisywanie na podstawie pełnomocnictwa i składanie deklaracji VAT do organu podatkowego (drogą elektroniczną), o ile Użytkownik jest podatnikiem podatku VAT, w ustawowym terminie.
 5. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników, o ile zostanie to zlecone przez Użytkownika w ramach Usług dodatkowych.
 6. Przesyłanie Użytkownikowi pocztą elektroniczną informacji o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych należności publicznoprawnych do zapłaty, zgodnie z Harmonogramem.
 7. Przesyłanie Użytkownikowi pocztą elektroniczną wydruku Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, w formacie PDF (dotyczy Użytkowników obowiązanych do prowadzenia PKPiR) albo wydruku Ewidencji Przychodów Zryczałtowanych, w formacie PDF (dotyczy Użytkowników rozliczających się w formie ryczałtu).
 8. Przesłanie pocztą elektroniczną wydruku rejestru VAT, w formacie PDF (dla Użytkowników będących aktywnymi podatnikami VAT).
 9. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, nieobjętych zamówionym zakresem Usług, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników albo zlecenie tych czynności Operatorowi lub BR w ramach Usług dodatkowych.
 10. Operator lub BR zapewnia wsparcie techniczne w dni robocze w godzinach 9-17. Operator lub BR gwarantuje również możliwość kontaktu z księgową w godzinach 9-17 w dni robocze. Dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej Serwisu.

II. Warunki wykonywania Usług

 1. Użytkownik zobowiązany jest terminowo dostarczać dokumenty i informacje niezbędne do księgowania.
 2. Dokumenty przesłane przez Użytkownika po terminie określonym w pkt IV będą księgowane w trybie PILNE lub Express, a Operator lub BR pobierze za to dodatkową opłatę zgodnie Tabelą Opłat. Operator lub BR nie gwarantuje zaksięgowania dostarczonych z opóźnieniem dokumentów, lecz dołoży należytej staranności, aby dokumenty te zostały zaksięgowane do danego okresu księgowego. W innym przypadku dostarczone z opóźnieniem dokumenty zostaną zaksięgowane w okresie kolejnym, a Operator lub BR sporządzi wymagane korekty pobierając za to opłaty zgodnie z Tabelą Opłat.
 3. W przypadku niedostarczenia w terminie jakichkolwiek dokumentów i niemożności uwzględnienia dokumentów przesłanych z opóźnieniem, Operator lub BR sporządzi w odpowiednim terminie deklaracje wykazujące w odpowiednich pozycjach wartość „0”, a w przyszłym okresie zaksięguje dostarczone z opóźnieniem dokumenty oraz sporządzi wymagane korekty, pobierając za to opłaty zgodne z Tabelą Opłat.
 4. O ile przesłanie z opóźnieniem dokumentów powodować będą konieczność złożenia deklaracji korygującej, to usługa ta będzie dodatkowo płatna, zgodnie z Tabelą Opłat.

III. Obowiązki Użytkownika

 1. Wystawianie w Serwisie prawidłowych  dokumentów potwierdzających sprzedaż, w tym prawidłowe oznaczanie typów transakcji oraz nadawanie prawidłowych kodów GTU. w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług z dnia 15 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988 z późniejszymi zmianami).
 2. Przesyłanie oryginalnych dokumentów dotyczących kosztów, zakupów i sprzedaży do Operatora lub BR albo przesyłanie ich skanów i przechowywanie oryginalnych dokumentów w swojej siedzibie, w zależności od ustaleń z Operatorem lub BR.
 3. W przypadku ustalenia, że dokumenty będą przekazywane w formie skanów / plików PDF / zdjęć – Użytkownik zobowiązany jest przekazywać w.w. pliki na bieżąco, najlepiej w dniu pozyskania dokumentu źródłowego (poprzez zrobienie zdjęcia aplikacją mobilną lub przesłanie wiadomości email z fakturą w pliku PDF na email zdefiniowany w ustawieniach Serwisu ) lub wgranie skanów / zdjęć / plików PDF funkcją „wgraj skany” w zakładce INBOX. Powyższe umożliwi bieżące śledzenie wyników finansowych, podatków do zapłaty oraz uruchamianie płatności bezpośrednio z Serwisu  z automatycznym łączeniem zapłat z dokumentami (automatycznie aktualizowana lista dokumentów zapłaconych i niezapłaconych). Użytkownicy korzystający z opcji NoPaper są zobowiązani wgrywać skany do systemu (Inbox/wgraj skany) lub przesyłać pliki PDF emailem na adres zdefiniowany w systemie (Ustawienia/email do przesyłania skanów) lub w postaci zdjęć robionych za pomocą aplikacji mobilnej sparowanej z Serwisem (Ustawienia/Aplikacja mobilna).
 4. Prowadzenie w Serwisie ewidencji przebiegu pojazdu, w przypadku używania dla celów działalności gospodarczej samochodu prywatnego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych lub samochodu wynajętego w ramach najmu krótkoterminowego.
 5. Jeśli jest to wymagane przepisami – sporządzanie spisu z natury oraz dokonywanie jego wyceny.
 6. Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami, w szczególności dokumentacji kadrowej i płacowej w przypadku zatrudniania pracowników, o ile nie zostało to zlecone Operatorowi lub BR w ramach Usług dodatkowych.
 7. Bieżące rejestrowanie zapłat dokonywanych przez kontrahentów Użytkownika na rzecz Użytkownika oraz przez Użytkownika na rzecz jego kontrahentów, a także zapłat należności o charakterze publicznoprawnym, w tym podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Zaleca się, aby Użytkownik realizował płatności z użyciem funkcjonalności Serwisu  (Zapłać, Zapłać SPLIT, Dodaj do koszyka, Dodaj do koszyka SPLIT), dzięki czemu Serwis będzie automatycznie łączył dokonane płatności z dokumentami i deklaracjami, za które została dokonana zapłata. Użytkownik ma do dyspozycji funkcjonalność Rozliczenia, w ramach której Serwis rozpoznaje automatycznie zapłaty dokonywane z Serwisu i prawidłowo opisane wpłaty przychodzące. Użytkownik ma obowiązek sprawdzić prawidłowość rozpoznania transakcji i połączenia z dokumentami przez procedury automatyczne oraz zobowiązany jest do ręcznego połączenia nierozpoznanych transakcji z dokumentami lub określenie ich kontrahenta i rodzaju zgodnie ze stanem rzeczywistym.

IV. Harmonogram prac dla Pakietu mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

 

Lp.

Operator/BR

Użytkownik

Czynność

Dzień

Obsługa księgowa

1.

 

X

Przesyła do Operatora lub BR dokumenty księgowe na bieżąco, ale nie później niż do dnia wskazanego w tabeli

10-ty

2.

X

 

Księguje dokumenty księgowe na bieżąco, ale ostatnie dokumenty do dnia wskazanego w tabeli

15-ty

3.

X

 

Przekazuje prognozę podatków do zapłaty (PIT i VAT) (tylko dla użytkowników mKsięgowość Premium)

15-ty

4.

 

X

Dostarcza ostatnią paczkę dokumentów (maksymalnie 10 dokumentów, obowiązuje tylko dla użytkowników mKsięgowość Premium)

17-ty

5.

X

 

Przekazuje informacje o wysokości podatku PIT do zapłaty

19-ty

6.

X

 

Przekazuje informacje o wysokości podatku VAT do zapłaty

19-ty

7.

 

X

Płaci podatek PIT

20-ty

8.

X

 

Sporządza i wysyła deklarację podatkową VAT

20-ty

9.

 

X

Płaci podatek VAT

25-ty

Obsługa płacowo-kadrowa (wynagrodzenie płatne do końca miesiąca kalendarzowego)

1.

 

X

Przesyła informację konieczną do naliczenia płac (bonusy, nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy lub informację o ich braku)

25-ty

2.

X

 

Przesyła listę płac do Użytkownika

30-ty

3.

 

X

Płaci wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika

30-ty

4.

X

 

Przesyła informację o składkach ZUS i podatku do zapłaty

10-ty

5.

 

X

Płaci składki ZUS

10-ty

6.

 

X

Płaci podatek PIT-4

20-ty

Obsługa płacowo-kadrowa (wynagrodzenie płatne w kolejnym miesiącu kalendarzowym)

1.

 

X

Przesyła informację konieczną do naliczenia płac (bonusy, nieobecności, zwolnienia lekarskie, urlopy lub informację o ich braku)

5-ty

2.

X

 

Przesyła listę płac do Użytkownika

10-ty

3.

 

X

Płaci wynagrodzenie na rachunek bankowy pracownika

10-ty

4.

X

 

Przesyła informację o składkach ZUS i podatku do zapłaty

15-ty

5.

 

X

Płaci składki ZUS

10-ty

6.

 

X

Płaci podatek PIT-4

20-ty

 

Załącznik 2 – Tabela Opłat

Tabela obowiązuje od dnia: 20.11.2020 r.

 

 1. Opłaty za opcje i usługi Pakietu mOrganizer finansów

Lp.

Pozycja

Miesięczna opłata w zł

1.

Pełny Pakiet funkcjonalności mOrganizer finansów obejmujący:

- Monitoring płatności

- Moje koszty

- Asystent finansowy

- Moja księgowość

75

2.

Pakiet mOrganizer finansów– Funkcjonalność Monitoring płatności

30

3.

Pakiet mOrganizer finansów– Funkcjonalność Moje koszty

30

4.

Pakiet mOrganizer finansów– Funkcjonalność Asystent finansowy

30

5.

Pakiet mOrganizer finansów– Funkcjonalność Moja księgowość

10

6.

Pakiet automatyczny OCR dla dokumentów zakupowych (10 stron)

15

7.

Paczka 10 wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)

5

 

 1. Tabela opłat dla Pakietów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Lp.

Pozycja

Pakiet mKsięgowość

Komfort

Pakiet mKsięgowość Premium

1.

 

Podstawowa opłata miesięczna, w tym wykonanie usług wyspecyfikowanych w Załączniku 1 pkt I

 

*W Pakiecie mKsięgowość Premium dostępna jest pełna Funkcjonalność mOrganizer finansów o wartości 75 zł.

 

150 zł

395* zł

Ilość dokumentów księgowanych w ramach opłaty za Pakiet

 

**35 dokumentów dostępnych w Pakiecie mKsięgowość Komfort obejmuje 20 dowolnych faktur w walucie PLN oraz 15 faktur sprzedażowych wystawionych w Serwisie , w walucie PLN, ze stawką VAT 23%, bez odwrotnego obciążenia i bez obowiązkowej płatności SPLIT

 

***120 dokumentów dostępnych w Pakiecie mKsięgowość Premium obejmuje 50 dowolnych faktur oraz 70 faktur sprzedażowych wystawionych w Serwisie , w walucie PLN, ze stawką VAT 23%, bez odwrotnego obciążenia i bez obowiązkowej płatności SPLIT

35**

120***

Usługi dodatkowe

Opłata w zł

 1.  

Pełny Pakiet Funkcjonalności mOrganizer finansów ze specjalną zniżką dla klientów mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

50

w cenie

 1.  

Extra przedłużenie terminu na dostarczenie ostatniej paczki 10 dokumentów, do dnia 17-go następnego miesiąca.

50

30

 1.  

Przygotowanie wstępnej prognozy podatków do zapłaty dnia 15-go kolejnego miesiąca

30

30

 1.  

Monitoring brakujących kosztów (po dostarczeniu dokumentów)

25

            25

 1.  

Analizy i rekomendacje księgowe / kadrowe / płacowe (1 godzina)

150

150

 1.  

Sporządzanie deklaracji VAT UE, VAT 9M, VAT 8 (za deklarację)

30

30

 1.  

Sporządzenie i wysyłka pliku JPK_V7

30

30

 1.  

Przygotowanie dokumentów do kontroli podatkowych

100

w cenie

 1.  

Obsługa kontroli podatkowych (1 godzina)

150

w cenie

 1.  

Obsługa metody kasowej (ramach limitu dokumentów w pakiecie)

50

150

 1.  

Dopłata za dostarczenie dokumentów w formie papierowej zamiast elektronicznej – obejmuje uporządkowanie dokumentów przez księgową, opisanie, wpięcie do segregatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przechowywanie dokumentacji przez księgową w trakcie roku obrachunkowego

50

100

 1.  

Dodatkowa licencja dla asystentki / fakturzystki

15

50

 1.  

Przekroczenie limitu dokumentów księgowych (za 1 dok.)

5

5

 1.  

Obsługa płacowa – etat (pracownik)

35

35

 1.  

Obsługa płacowa – UCP (umowa)

20

20

 1.  

Obsługa kadrowa (pracownik)

35

35

 1.  

Przygotowanie umowy zlecenia / umowy o dzieło z rachunkiem (umowa)

10

10

 1.  

Księgowanie faktur walutowych – dopłata (za 1 dok.)

10

10

 1.  

Podatkowe rozliczenie wspólnika w spółkach jawnych, cywilnych i partnerskich, od drugiego wspólnika

30

30

 1.  

Rozliczenie składki ZUS właściciela lub osoby współpracującej

30

30

 1.  

Korekta deklaracji podatkowych

100

100

 1.  

Sporządzanie pozostałych deklaracji skarbowych

100

100

 1.  

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w CEIDG i Urzędzie Skarbowym

100

100

 1.  

Zgłaszanie oraz aktualizacja danych w ZUS (1 dokument)

30

30

 1.  

Sprawozdawczość do GUS (za 1 stronę formularza GUS)

30

30

 1.  

Rozliczanie przychodów z innych źródeł

100

100

 1.  

Zestawienie dokumentacji do kredytu

100

100

 1.  

Zestawienia na zamówienie Użytkownika

150

150

 1.  

Przygotowanie ZPA, ZFA

50

50

 1.  

Korekta naliczenia listy płac i inne korekty wynikające z winy Użytkownika (za każdą osobę)

30

30

 1.  

Przygotowanie dokumentu DRA ( do 10 pracowników)

50

50

 1.  

Przygotowanie kalkulacji PIT-4 (do 10 pracowników)

50

50

 1.  

Opieka nad płatnościami - rozliczanie zapłat i monitowanie (ramach limitu dokumentów w Pakiecie)

75

120

 1.  

Sporządzenie rocznych deklaracji PIT z płac (PIT4R, PIT-8AR, PIT-11) - sporządzenie dokumentów, drukowanie, wysłanie do Klienta

110

110

 1.  

Doksięgowanie dokumentów w trybie Express (po 17-tym)

80

80

 1.  

Opinie doradcy podatkowego (za 1 godzinę)

250

250

 1.  

Paczka 10 wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)

5

5

 1.  

Szkolenie z księgową z zakresie samodzielnego prowadzenia księgowości (1h)

100

100

 1.  

Wgranie skanów dokumentów do systemu dla Użytkowników korzystających z opcji noPaper (jeśli dostarczą skany w sposób niezgodny z instrukcją tj. np. wyślą na adres email księgowej prowadzącej zamiast na adres email zdefiniowany w Serwisie )

50

50

 1.  

Sporządzenie zeznania rocznego

od 100

od 100

 1.  

Pozostałe prace księgowe

Wycena indywidualna

Wycena indywidualna

Opłaty administracyjne Opłaty w zł

 1.  

Opłata za pełnomocnictwo dla księgowej – opłata skarbowa

17

17

 1.  

Wysłanie do Użytkownika faktury pocztą (zamiast eFaktury)

10

10

 1.  

Opłata za opóźnioną płatność (za każde 14 dni)

9

9

 1.  

Monit o zapłatę faktury (10 dni po terminie i potem co 10 dni)

9

9

 1.  

Wysyłka wezwania do zapłaty 30 dni po terminie

15

15

 1.  

Odblokowanie wstrzymanych Usług

100

100

 1.  

Usługa zamówienia kuriera w celu odebrania dokumentów księgowych (także w przypadku nieodebrania dokumentów pomimo wcześniejszego potwierdzenia przez Użytkownika  umówionego terminu)

15

15

 1.  

Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy zdawaniu dokumentacji księgowej

50

50

 

O ile nie wyspecyfikowano inaczej, podane w tabeli opłaty są opłatami miesięcznymi.

 1. Tabela opłat dla użytkowników Fakturowania i INBOX

Lp.

Pozycja

Opłata w zł

1.

Dostęp do Funkcjonalności Fakturowanie*

0

2.

Dostęp do Funkcjonalności INBOX**

0

3.

Paczka 10 wiadomości SMS (monity niezapłaconych faktur)

5

4.

Porady w zakresie konfiguracji Funkcjonalności Fakturowania

35

 

 

* bezpłatny Pakiet Fakturowanie nie obejmuje monitów SMS

** bezpłatny Pakiet INBOX obejmuje 1GB przestrzeni na pliki i zdjęcia.

Wszystkie podane ceny są cenami netto i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.

 

 

Regulamin obowiązujący od 25.03.2020 - zobacz/pobierz w PDF

Regulamin obowiązujący od 03.11.2020 - zobacz/pobierz w PDF

Regulamin Promocji
„1 miesiąc darmowego mOrganizera finansów”

Regulamin obowiązujący od 20.11.2020 - zobacz/pobierz w PDF