Paweł Ziółkowski

 

Z dniem 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816). Zgodnie z jego zapisami podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są między innymi do zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj. pracowników) z informacją o zasadach ewidencji, która powinna obejmować podstawowe zasady jej prowadzenia, zasady wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania – osoba, która zapoznała się z taką informacją składa podatnikowi oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji.

Kolejną rzeczą jest zweryfikowanie poprawności przypisania oznaczeń literowych do stawek VAT – na ewentualne zmiany jest czas do końca lipca 2019 r. Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia na kasie fiskalnej to:

  • litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

  • litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

  • litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

  • litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

  • litera E – zwolnienie od podatku,

  • literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy.

 

Póki co kasy online nie są obowiązkowe.

Na mocy art. 145b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.) obowiązek stosowania kas online będzie wprowadzany sukcesywnie. Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Po upływie powyższych terminów, podatnicy powyżsi powinni już stosować kasy online.

Uwaga: kasy fiskalne online staną się obowiązkowe dla wszystkich podatników dopiero w 2023 r.

 

Podatnicy, którzy w terminie (czyli przed objęciem ich obowiązkiem stosowania omawianych kas) dokonają zakupu kasy online mogą skorzystać z ulgi na zakup kasy (90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł).

Uwaga: ulga przysługuje wyłącznie na zakup kas online, mimo że wciąż można nabywać kasy bez tej funkcjonalności.

 

Każda kasa online musi być zafiskalizowana przez serwisanta. W trakcie fiskalizacji następuje połączenie z Centralnym Repozytorium Kas (CRK). Specyfika omawianych kas powoduje, że podatnik musi zapewnić połączenie, które umożliwi automatyczne bądź na żądanie przesyłanie danych fiskalnych do CRK. Oczywiście – z różnych powodów – połączenie w danym momencie może być niemożliwe. W takim przypadku kasa zachowa wszystkie wymagane dane w pamięci, a podatnik powinien zadbać o jak najszybsze połączenie z Internetem i przesłanie danych do CRK. Jeżeli specyfika danego podmiotu jest tak, że problemy często występują – należy ustalić z naczelnikiem US przesyłanie danych w określonych odstępach czasu.

 

Kasy fiskalne online

18 lipca 2019

Na przestrzeni ostatnich kilku lat ustawodawca sukcesywnie uszczelniał system VAT. Kolejnym etapem jest wprowadzenie kas elektronicznych online.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60