Regulamin Promocji

„Dodatkowe 2 miesiące bezpłatnego mOrganizera finansów”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Na podstawie Rozdziału XIV pkt 3 Regulaminu Serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank określającego zasady i warunki techniczne świadczenia przez CashDirector S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Operator”) usług drogą elektroniczną (dalej „Regulamin Serwisu”), Operator ustala Regulamin Promocji „2 miesiące bezpłatnego mOrganizera”.

 2. Regulamin Serwisu dostępny jest na stronie Operatora pod adresem: morganizerfinansow.pl

 3. Użyte w Regulaminie Promocji pojęcia posiadają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu oraz poniżej:

  1. Regulamin Promocji - oznacza niniejszy Regulamin Promocji „Dodatkowe dwa miesiące bezpłatnego mOrganizera finansów”;

  2. Promocja - oznacza akcję marketingową Promocja „Dodatkowe dwa miesiące bezpłatnego mOrganizera finansów”; opisaną Regulaminem Promocji;

 

§2 Zasady Promocji

 

 1. Z Promocji korzystać mogą Użytkownicy, którzy w okresie od 01.01.2020 r. do 23.04.2020 r. nie wykonali żadnej operacji (poza logowaniem) w Serwisie Księgowym obsługiwanym po stronie CashDirector, a którym skończył się trzymiesięczny bezpłatny okres korzystania z pakietu mOrganizer finansów.

 2. W ramach Promocji Użytkownicy uzyskują dwa miesiące bezpłatnego dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu mOgranizer finansów.

 3. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zaakceptowanie regulaminu i kliknięcie w link znajdujący się w wiadomości systemowej prezentowanej w Serwisie Księgowym obsługiwanym po stronie CashDirector.

 4. Po upływie czasu trwania Promocji, w przypadku nie wybrania przez Użytkownika żadnego z modułów funkcjonalności Serwisu w ramach Pakietu mOgranizer, konto zostanie przekształcone w bezpłatny Pakiet Fakturowanie.

 5. W przypadku pytań lub wątpliwości CashDirector udostępnia skrzynkę mailową: [email protected]

 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani rabatami.

 

§3 Reklamacje

 

 1. Reklamacje dotyczące korzystania z Promocji winny być zgłaszane pisemnie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: [email protected]

 2. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji, imię i nazwisko oraz adres e-mail zgłaszającego reklamację.

 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Operatorowi dodatkowych informacji. W takim przypadku, termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

 4. Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie wyłącznie na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§4 Udostępnienie i zmiana Regulaminu

 

 1. Aktualny Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie internetowej oraz w siedzibie Operatora.

 2. Operator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Promocji w dowolnym momencie jego obowiązywania, przy czym zmiany tego regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia nabyte przez Użytkowników przed taką zmianą.

 

§5 Postanowienia końcowe

 

 1. Udział w Promocji oznacza zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Promocji.

 2. Regulamin Promocji wchodzi w życie z dniem 23.04.2020 r.

 3. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

 

mOrganizer finansów

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17.
Infolinia: 22 112 02 35

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie materiały wykorzystane na ww. stronie w tym: logo, tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk oraz sposób ich prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną ich właścicieli. Dane te zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych. design studiokreatywa.pl

 

Operatorem platformy mOrganizer finansów

jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

Regulamin 

serwisu CashDirector dostępnego w ramach systemu transakcyjnego mBank S.A., w pakietach: mFakturowanie,

mOrganizer finansów, mKsięgowość Komfort i mKsięgowość Premium

Polityka prywatności

Pomoc techniczna jest do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku od  9 do  17.  
Infolinia: 22 100 50 60